Par­fu­me­fri

BT - - TEST - Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Gre­en Pe­op­le Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Apo­te­kets, Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Ni­vea Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let

Juhl­da­hl Sun Lo­tion SPF 30 150 ml. 145 kr. Solcre­men er nem at tryk­ke ud af den tyk­ke tu­be. Lå­get sid­der godt fast og mini­me­rer ri­si­ko­en for la­e­ka­ge i strand­ta­sken. Mel­lemtyk, lidt tung og sva­er at smø­re ud. Ef­ter­la­der en hvid hin­de på hu­den som dog for­svin­der ef­ter­føl­gen­de. Duft­fri. Man skal ha­ve god tid, hvis man bru­ger den­ne solcre­me, for den skal ha­ve tid til at tra­en­ge ind. Selv ef­ter fem mi­nut­ter, fø­les hu­den fed­tet. Pro­duk­tet er be­sva­er­ligt at smø­re ud og la­en­ge om at tra­en­ge ind. Det tra­ek­ker ned i den sam­le­de ka­rak­ter. Scent Free Sun Lo­tion SPF 30 200 ml. 235 kr. Med et let tryk kom­mer cre­men ud i en kon­trol­le­ret strå­le. Va­er var­som, hvis den lig­ger i ta­sken, for lå­get kan nemt lir­kes op. Til­pas kon­si­stens der gør den fin at smø­re ind selv­om det gli­der ik­ke helt af sig selv. Duft­fri. Tra­en­ger ek­stremt hur­tigt ind og ef­ter­la­der en let­te­re fug­tet, men ik­ke fed­tet, hud. Ef­ter et mi­nut kan du ta­ge tøj på, uden at fryg­te grim­me maerker fra cre­men. En fin cre­me med et lidt neut­ralt ud­se­en­de, som ik­ke fed­ter, og som hur­tigt tra­en­ger ind. En anel­se uhan­dy at ha­ve med i ta­sken, men som hjem­me-solcre­me er den ab­so­lut god. We­e­kend - 30.04.2016 Sol Lo­tion SPF 15 300 ml. 139,95 kr. Per­fekt fa­mi­lie­solcre­me, men eg­ner sig ik­ke som ta­ske­solcre­me. Når lå­get er tip­pet af, skal der kun et let tryk til at få cre­men pres­set ud i en pas­sen­de ma­eng­de. Kon­si­sten­sen er som al­min­de­lig bo­dy-lo­tion – let og hur­tig at smø­re ud – bå­de hos sto­re og små. In­gen duft. 1-2-3 – så er solcre­men ab­sor­be­ret så man kan ta­ge tøj på. Ef­ter nog­le mi­nut­ter kan solcre­men ik­ke ma­er­kes på hu­den som an­det end ek­stra fugt. Den go­de pris sam­men­holdt med et pro­dukt, som er let at ar­bej­de med, gør den­ne solcre­me til et sik­kert som­mer­hit. Den prak­ti­ske spray­funk­tion vir­ker upå­kla­ge­ligt, og det stram­me låg gør ri­si­ko­en for ta­skeuheld mini­mal. Den tyndt­fly­den­de solcre­me er nem at for­de­le men lø­ber, hvis man ik­ke for­de­ler den hur­tigt. Solcre­men er duft­fri. Selv­om solcre­men er tynd og nem af smø­re ud, vir­ker den en anel­se fed­tet – og­så når den er ab­sor­be­ret. Den gør ik­ke hu­den blød, som nog­le af de an­dre pro­duk­ter. Solcre­men gør, hvad den skal, men har ik­ke nog­le ple­jen­de egen­ska­ber. Den vir­ker lidt fed­tet på hu­den. Spray­funk­tion upå­kla­ge­ligt og ma­eng­de sol­be Cre­men kan fa be­teg­nes som na­er­me­re en ty Den fed­ter ove hver­ken på hae Men va­er hur­tig pro­duk­tet. Kan bedst bes klas­sisk hånds sprit­tet ud­gav duf­ten af barn solcre­me. Duft beg­ge køn – m dem, der kan li duft. Pro­duk­tet abs mest i det øjeb på. Man be­høv be­kym­ret for h ger på tø­jet, fo gen­nem­sig­tigt Ide­el til al­le, so smurt ind i tyk sol­be­skyt­tel­se som er ban­ge f Ene­ste mi­nus e kraf­ti­ge duft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.