Bør­ne­ven­lig

BT - - TEST - G: ering: Äng­la­mark Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Gre­en Pe­op­le Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Ma­tas Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring:

n Spray SPF 20 5 kr. en vir­ker g do­se­rer en fin eskyt­tel­se. ak­tisk ik­ke cre­me – men tynd va­e­ske. er­ho­ve­det ik­ke, aen­der eller krop. g til at for­de­le kri­ves som sa­e­be i en let­te­re e – lidt som ndom­mens en fun­ge­rer til men er kun for ide en mar­kant or­be­res na­er­blik, det smø­res ver ik­ke at va­e­re hvi­de af­smit­ninr pro­duk­tet er t. m ha­der at bli­ve , fed­tet og hvid e eller til ma­end, for cre­me. er den (lidt for) Sun Lo­tion SPF 15 200 ml. 69,95 kr. Der er ik­ke no­get la­ek­kert eller smart over de­sig­net på Äng­la­marks solcre­me. Til gen­ga­eld fun­ge­rer fla­sken, for den blø­de cre­me er let at tryk­ke ud i en pas­sen­de ma­eng­de. Solcre­men har en mel­lemtyk kon­si­stens, og min­der lidt om en bo­dy-milk. Den er gan­ske let at få for­delt, da cre­men gli­der let og ube­sva­e­ret. Solcre­men er duft­fri. Få mi­nut­ter ef­ter inds­mø­rin­gen, er cre­men ab­sor­be­ret og hu­den ef­ter­la­des fug­tet og ik­ke fed­tet. Det er sva­ert at fin­de no­get ne­ga­tivt at si­ge om den­ne solcre­me. Den har en la­ek­ker kon­si­stens, tra­en­ger hur­tigt ind og ef­ter­la­der hu­den fugt­ma­et­tet. Pri­sen er til­med den la­ve­ste blandt de te­ste­de pro­duk­ter. Or­ga­nic Chil­dren Sun Lo­tion SPF 30 150 ml. 210 kr. Den but­te­de tu­be skal kun ha­ve et let tryk, før solcre­men le­ve­res i en tyk pøl­se. Tag ik­ke fejl af den tyk­ke cre­me, for den er ik­ke det mind­ste sej i kon­si­sten­sen. Cre­men er let at smø­re ud og gi­ver ik­ke an­led­ning til gråd hos test­bar­net. Solcre­men er duft­fri. Cre­men tra­en­ger helt ind i lø­bet af få mi­nut­ter. Den ef­ter­la­der hu­den fug­tet, men ik­ke fed­tet. En cre­me, som er let at inds­mø­re, og hver­ken ef­ter­la­der et fed­tet eller hvidt lag på hu­den – vi er fans. Kids Sol­lo­tion SPF 50 200 ml. 99,95 kr. Va­er var­som og tryk ik­ke for hårdt, når den­ne solcre­me skal do­se­res. Med lidt øvel­se bli­ver det dog let­te­re at ar­bej­de med do­se­rin­gen. Den ly­se­gu­le cre­me er i den tyk­ke en­de af ska­la­en. Det kra­e­ver lidt ar­bej­de at få smurt den se­je cre­me ud. Solcre­men er duft­fri. Er bar­net på vej i sand­kas­sen, bør du over­ve­je at gri­be en an­den solcre­me, for den­ne ef­ter­la­der en lidt fed­tet (og hvid) over­fla­de på hu­den. Ok solcre­me til pri­sen. Men den fed­ter lidt og kra­e­ver tå­l­mo­dig­hed, når den skal smø­res ud. Det kan kra­e­ve sin mand at smø­re et mod­vil­ligt barn ind i solcre­me. Med Ni­veas spray bli­ver det na­e­sten ik­ke nem­me­re. Per­fekt til trav­le som­mer­mor­ge­ner. We­e­kend - 30.04.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.