Mo­tion – travlhe­dens før­ste of­fer

Kvin­der drop­per tra­e­ning til for­del for børn, job og plig­ter. Men iro­nisk nok får du langt me­re ener­gi til hver­da­gens sy­s­ler, hvis du tra­e­ner re­gel­ma­es­sigt

BT - - KOM I FORM -

We­e­kend - 30.04.2016

Vi ken­der det al­le – plig­ter­ne ho­ber sig op. Va­ske­bun­ken når nye høj­der, op­ga­ver i stak­ke­vis ven­ter på din mail. Bør­ne­ne er sva­e­re at få til at sove om af­te­nen – og end­nu sva­e­re­re at få op om mor­ge­nen. Du er kom­met til et punkt, hvor hver­da­gen ser uover­sku­e­lig ud.

Der er ba­re ik­ke me­re ener­gi – og slet ik­ke over­skud til at hop­pe i lø­be­sko­e­ne. Det du har al­ler­mest lyst til, er at lig­ge på so­fa­en og se Net­flex he­le af­te­nen – på flugt fra plig­ter­ne.

Men plig­ter­ne på­la­eg­ger vi kvin­der of­te os selv.

År­sa­gen til, at va­ske­tø­jet har nå­et en høj­de, hvor bør­ne­ne kan rut­sje ned ad bun­ken, er at du ar­bej­der for me­get. Grun­den til, at din mail­boks er fyldt er, at du har af­talt med din chef, at du skal hen­te børn tre til fi­re gan­ge om ugen. Oveni det be­slut­te­de du og din ve­nin­de 1. ja­nu­ar, at I skul­le lø­be CPH ma­rat­hon i år. Der­for snø­rer du sko­e­ne, når bør­ne­ne er ble­vet lagt i seng.

Du kan jo ALT – for du er nu­ti­dens kvin­de og det er na­e­sten et ska­eldsord at va­e­re mid­del­må­dig.

For­kert fra­valg

Men når det he­le bli­ver for me­get, va­el­ger vi na­e­sten al­tid den ak­ti­ve del af hver­da­gen fra.

For li­vet hand­ler ik­ke om os. Det hand­ler om bør­ne­ne, job­bet og ven­ner­ne. Sja­el­dent kan vi over­skue at sa­et­te tid af til ba­re at va­e­re os. Og da slet ik­ke til det lan­ge ke­de­li­ge tra­ek, hvor vi får tra­e­net, selv­om vi er tra­et­te og ud­bra­end­te.

Vi va­el­ger tra­e­nin­gen fra til for­del for qui­ck­fiks, som slo­wju­i­ce­ku­ren, Dér hvor man­ge fejl­er er i kon­ti­nu­i­te­ten. Vi bli­ver sim­pelt­hen ik­ke ved med at tra­e­ne. Og det er synd di­a­e­ten der lover et va­egt­tab på fem kg på ba­re to uger, boo­tcam­pen og ku­rop­hol­det.

Men vi op­gi­ver på kon­ti­nu­i­te­ten. Vi bli­ver sim­pelt­hen ik­ke ved med at tra­e­ne. Det er synd.

For når du tra­e­ner sa­et­tes der fut i pro­duk­tio­nen af hor­moner, som gi­ver dig ener­gi, sta­bi­li­se­rer din ap­pe­tit og fore­byg­ger livs­stils­syg­dom­me. Så få gang i en ak­ti­ve livs­stil og hold fast i ru­ti­nen. Vi bli­ver nødt til at va­e­re li­ge så ved­hol­den­de i for­hold til vo­res tra­e­ning som vi kan va­e­re i et ska­en­de­ri.

I bund og grund er der ik­ke no­get galt med qui­ck­fiks. Men ku­ren, boo­tcam­pen eller spa­op­hol­det skal in­spi­re­re dig til at gen­nem­fø­re det lan­ge se­je tra­ek. Til at ar­bej­de dig der­hen, hvor tra­e­nin­gen er ble­vet en ru­ti­ne, hvor den ak­ti­ve livs­stil er en selv­føl­ge.

Det er i bund og grund op til dig, om du vil flyg­te og gem­me dig un­der dy­nen, ind­til det er tid til end­nu et qui­ck­fiks – men husk, at det er skru­en uden en­de. For det er det lan­ge se­je tra­ek, der gi­ver dig ener­gi – og­så når va­ske­tø­jet fly­der og mails ho­ber sig op. Den ved­hol­den­de tra­e­ning er dit dag­li­ge en­do­fin-fiks, der gi­ver dig ener­gi­en til at va­e­re nu­ti­dens kvin­de. Det er ik­ke nok ba­re at la­de som om, at du har over­skud. Det er først, når du fy­sisk har over­skud – at du i vir­ke­lig­he­den kan bli­ve den kvin­de/mor/ve­nin­de/kol­le­ga, du drøm­mer om at va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.