Stil­hed, smer­te og lat­te­ry­o­ga

Iran­ske Marja­neh Bakh­ti­a­ri for­mår at stil­le uni­ver­sel­le spørgs­mål, som al­le bur­de re­flek­te­re over

BT - - BOG-FIX - Ti­tel: For­fat­ter: Over­sa­et­ter: Si­der: Pris: For­lag:

Tkul­tur@ber­ling­s­ke.dk iden la­e­ger ik­ke al­le sår. Men­tale rystel­ser kan mu­lig­vis ik­ke ses på over­fla­den, men ma­er­kes som en usik­ker­hed, der kan gi­ve sig fy­sisk ud­tryk la­en­ge ef­ter – som ang­stens kval­me.

Dét er no­get af den ind­sigt, vi får un­der la­es­nin­gen af Marja­neh Bakh­ti­a­ris rysten­de ro­man ’God­nat­hi­sto­ri­er for børn der drik­ker’.

For­fat­te­ren, der er født i Te­he­ran, er vok­set op i Sve­ri­ge. I ro­ma­nen har et par tvil­lin­ge­sø­stre mi­stet de­res bror i kri­gen mel­lem Iran og Irak. De går til lat­te­ry­o­ga, men det er ik­ke en tro­va­er­dig må­de at be­ar­bej­de sorg på, for der skal va­e­re ’en grund til at gri­ne. El­lers bli­ver det yn­ke­ligt’. Hel­ler ik­ke over­fla­disk selv­a­na­ly­se kan gi­ve tvil­lin­ger­ne indre ro. De­res mor, der er for­ste­net i sin sorg, ta­ger be­ro­li­gen­de me­di­cin, su­ger ener­gi ud af si­ne na­er­me­ste og for­sø­ger at be­ar­bej­de ta­bet af søn­nen ved at ska­be ler­skul­p­tu­rer og få ver­den om­kring sig til at tie. Hen­des tå­rer fly­der, når hun gang på gang la­ver søn­nens ynd­lings­ret. Det er hen­des er­fa­ring, at vi ik­ke er vo­res drøm­me men vo­res min­der, og bo­gen un­der­stre­ger syns­punk­tet, for som det hed­der: ’Kun min­der­ne, de fak­ti­ske, fy­si­ske min­der, for­blev de sam­me’.

Ro­ma­nen er hård la­es­ning med dens frem­ha­e­vel­se af smer­ten og fryg­ten. Det er ik­ke li­ge let at se per­so­ner­ne og ste­der­ne for sig, og bo­gen er selv in­de på ’fø­lel­sen af at Te­he­ran, un­der al­le ma­le­ri­er­ne på mu­re­ne, hav­de en skjult hi­sto­rie, som man ik­ke kun­ne sa­et­te ord på over for dem, der ik­ke hav­de va­e­ret med’. Men man bø­jer sig for al­voren og den sprog­li­ge kon­cen­tra­tion med skif­te­vis po­e­tisk og skarp to­ne. Som når ro­ma­nen pe­ger på for­skel­li­ge re­ak­tio­ner på tab og stil­ler kon­tra­ster op mel­lem det mo­der­ne liv med skøn­heds­o­pe­re­re­de, yo­ga-dyr­ken­de kvin­der og det om­gi­ven­de Te­he­ran. Som det hed­der: ’For fan­den, hvor den by har brug for at bli­ve smin­ket’.

For­fat­te­ren in­si­ste­rer på at na­er­me sig de uba­er­li­ge fø­lel­ser og ind­fan­ge stil­he­den og tavs­he­den og stil­ler det uni­ver­sel­le spørgs­mål: ’Hvor­dan kan man mi­ste sit barn og al­li­ge­vel øn­ske at le­ve vi­de­re?’. I min­dre må­le­stok kan vi al­le re­flek­te­re over vo­res ev­ne til at for­so­ne os med ha­en­del­ser, der har tvun­get os til skif­te spor. Marja­neh Bakh­ti­a­ri tra­ek­ker for­ha­en­get til si­de for ang­sten. Det er mo­digt gjort. God­nat­hi­sto­ri­er for børn der drik­ker. Marja­neh Bakh­ti­a­ri. Lot­te Kir­ke­by Hansen. 298 kr. Jensen 270. & Dal­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.