Fuck­ing god bog

Vold­som og vir­ke­lig­heds­na­er forta­el­ling fra Ves­teg­nen om at mi­ste, mis­for­stå og me­je an­dre ned for pen­ge

BT - - BOG-FIX - For­fat­ter: Si­der: Pris: For­lag:

Hkul­tur@ber­ling­s­ke.dk vis man har et lidt an­strengt for­hold til nu­ti­dens un­ges sprog­brug, skal man nok ik­ke fora­e­re Jes­per Ni­co­laj Chri­sti­an­sens ’North Dako­ta – dér star­ter vi for­fra’ i kon­fir­ma­tions­ga­ve.

Der ta­les råt for usø­det, det er vul­ga­er­sprog af va­er­ste skuf­fe, og med sprog­lig mob­ning af bå­de fik­ti­ve og vir­ke­li­ge per­so­ner.

Men hvis man slip­per sin indre takt-og-to­ne pe­dant og for en stund gi­ver fan­den i sprog­li­ge og so­ci­a­le ide­a­ler, vil man bli­ve be­ga­vet med et ual­min­de­lig ved­kom­men­de, vir­ke­lig­heds­na­er og vold­somt for­stad­se­ven­tyr fra Ves­teg­nen. Det er nem­lig en fuck­in’ god bog, der sen­der la­e­se­ren på en rå og ra­sen­de rej­se med en ung mand, der for­sø­ger at fin­de sig selv i en ver­den af fir­kan­te­de for­vent­nin­ger, selv­cen­tre­re­de voks­ne og alt for man­ge svigt.

Jonas er en 16-årig gym­na­sie­e­lev, hvis far fi­re år tid­li­ge­re er død af kra­eft. Nu er Jonas flyt­tet med sin mor og hen­des nye ka­e­re­ste fra Vester­bro til et ra­ek­ke­hus på Ves­teg­nen, hvor Ci­ty 2’s rø­de skilt kan for­veks­les med en sol­ned­gang, og folk går i ’bag­gy pants, Adi­das og swe­ats­hir­ts’.

For­må­let er til­sy­ne­la­den­de at star­te på en frisk. Jonas har nem­lig få­et en be­tin­get volds­dom, ef­ter at han på sko­le­toilet­tet på sin gam­le sko­le har ban­ket de mob­be­re, der i åre­vis har gjort ham li­vet surt.

Men Jonas har en kort lun­te og li­der des­u­den af pa­ni­kangst, så han får hur­tigt skabt sig et ry som og­så den nye sko­lens va­er­ste slags­bror. Jonas må gø­re op med sig selv, hvad han vil bru­ge sit liv til, og om han selv vil ta­ge an­svar for det.

’North Dako­ta’ er en sta­erk og (trods det har­ske sprog) me­get velskre­vet ro­man om at bli­ve svig­tet og la­de sig svig­te og om ik­ke at la­de hver­ken an­dre men­ne­sker eller ens eg­ne svag­he­der sty­re ens liv. Og så hand­ler den om hver­da­gen og vir­ke­lig­he­den på en me­get jord­na­er fa­con. Råt, re­a­li­stisk og rø­ren­de. Ti­tel: North Dako­ta – dér star­ter vi for­fra. Jes­per Ni­co­laj Chri­sti­an­sen. 270. 200 kr. Ro­si­nan­te & co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.