’Jeg el­sker film med en ulyk­ke­lig slut­ning’

Reg­ner Gra­sten, man­den bag ’Hvid­sten Grup­pen’ og ’Krum­mer­ne’, er klar med en ny film – ’En-to-tre – NU’

BT - - KULTUR - Henning Hø­eg | ho­eg@bt.dk Foto Ida Guld­ba­ek Arent­sen

Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string?

»Da par­ti­et Al­ter­na­ti­vet kom i Fol­ke­tin­get på en po­li­tik, der har respekt for de men­ne­ske­li­ge va­er­di­er. Det er po­li­tik for po­li­tik­kens og va­el­ger­nes skyld... ik­ke for me­nings­må­lin­ger­nes skyld.

Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre?

»Da po­li­ti­ker­ne mi­ste­de respek­ten for de­mo­kra­ti­et og gik over til spin.«

Hvad er det se­ne­ste, du har la­est?

»Det var ’Knud den sto­re’ af for­fat­te­ren Han­neVi­be­ke Holst. Det er en bog i klas­se med Hen­rik Pon­top­pi­dans bed­ste va­er­ker som ’Lyk­ke Per’. Jeg er nor­malt ik­ke den vil­de la­e­ser. Men jeg var al­li­ge­vel helt ’blown away’. Det indre dra­ma og ka­rak­te­rer­nes ud­vik­ling var helt fan­ta­stisk.«

Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med?

»Det bli­ver Bjar­ne Reu­ters ’Rent guld i po­sen’. Vi har købt ret­tig­he­der­ne til Ber­tram-bø­ger­ne, og det var fan­ta­stisk at la­e­se dem igen. Hvis alt går ef­ter pla­nen, skal vi fil­ma­ti­se­re dem. Den før­ste film skul­le ger­ne ha­ve pre­mi­e­re i ef­ter­års­fe­ri­en i år. Det skal va­e­re en fa­mi­lie­film med et sta­er­kt so­ci­alt en­ga­ge­ment, det mang­ler vi.«

Hvad lyt­ter du til for ti­den?

»Jeg lyt­ter til kom­po­ni­sten Bel­li­ni og hans ’I Ca­p­u­le­ti e i Mon­tec­chi’. I vo­res nye film ’En-to-tre – NU’ bru­ger vi bl.a. Bel­li­nis ’Ro­meo og Julie’. Jeg be­gynd­te så at lyt­te til den­ne, og det er ba­re så fan­ta­stisk.«

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

»Jeg lyt­ter mest til ope­ra. Det er så me­lo­di­øst og be­ro­li­gen­de, de gam­le dren­ge skrev jo nog­le fe­de hit. Jeg er sa­er­lig vild med Ver­di, Mozart, Puc­ci­ni og Bel­li­ni, men har al­drig rig­tig va­e­ret til Wag­ner. Det er for brutalt og ik­ke sa­er­ligt me­lo­di­øst.«

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

»Det var fak­tisk vo­res egen ’En-to-tre – NU’, der har pre­mi­e­re 4. maj. El­lers var det ’Trum­bo’ og ’Brook­lyn’. Det er al­le tre sto­re op­le­vel­ser.«

Hvad er din fa­vo­rit­film?

»Det er uden tvivl ’Bor­te med bla­e­sten’. Det kan sim­pelt­hen ik­ke gø­res bed­re. Den er fi­re ti­mer lang, og der er ik­ke ét ke­de­ligt se­kund. Fil­men be­står af så man­ge for­skel­li­ge lag, der al­le fun­ge­rer. Og så har den en ulyk­ke­lig slut­ning – skønt. Den slags fin­des alt for sja­el­dent i dag. Man­ge af mine fa­vo­rit­film har en ulyk­ke­lig slut­ning... og­så ’Storm­ful­de høj­der’ og min egen ’Hvid­sten Grup­pen’.«

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til?

»Det var Roxet­te i Halmstad. En sta­erk op­le­vel­se på en smuk svensk som­mer­af­ten.«

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

»Det var Leo­nard Co­hen på plad­sen ved Ro­sen­borg Slot. Jeg var egent­lig ik­ke spe­ci­elt vild med Co­hen, men min ko­ne over­tal­te mig. Og det var magisk. Da han sang ’Hal­le­lujah’, fløj der en due hen over ham. Det kun­ne ik­ke va­e­re smuk­ke­re sat i sce­ne af en fil­min­struk­tør. Jeg blev helt su­get ind. I min nye film bru­ger vi Co­hen-san­gen ’Bird on a wi­re’ som ken­dings­me­lo­di. Det var en dyr for­nø­jel­se.«

Hvad ser du al­tid i tv?

»Jeg er vild med Qu­izzen på DR2 med Signe Mol­de. Hun er su­ve­ra­ent vo­res sta­er­ke­ste po­li­ti­ske jour­na­list i dag.«

Hvad ser du al­drig i tv?

»Jeg ser al­drig re­a­li­ty-tv. Det er sim­pelt­hen for langt ude. Det er no­get klamt lort – helt for­måls­løst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.