GU­I­DE: UND­GÅ KORTSVINDEL

BT - - NYHEDER -

PÅ NET­TET OG ON­LI­NE

Kon­trol­ler ja­evn­ligt den bank­kon­to, du har knyt­tet til dit be­ta­lings­kort. På den må­de op­da­ger du even­tu­el­le mista­en­ke­li­ge transak­tio­ner. Kon­takt straks din bank eller Nets i til­fa­el­de af tegn på svin­del og få spa­er­ret dit kort.

Tjek, at det er en sik­ker for­bin­del­se, når du hand­ler i en webs­hop. I din brow­sers adres­se­felt kan du se, om we­badres­sen be­gyn­der med ’htt­ps’. S’et forta­el­ler, at der er en sik­ker for­bin­del­se mel­lem din com­pu­ter og net­bu­tik­ken. I de fle­ste brow­se­re kan du og­så se en ha­en­gelås i adres­se­fel­tet.

Kig ef­ter e-ma­er­ket, når du hand­ler på net­tet. Med e-ma­er­ket er du som kun­de da­ek­ket af en kø­ber­be­skyt­tel­se med en øko­no­misk sik­ring på op til 10.000 kro­ner per han­del, og sam­ti­dig bli­ver den er­hvervs­dri­ven­de lø­ben­de kva­li­tets­sik­ret af e-ma­er­kets juri­ster.

Oplys al­drig dit kort­num­mer som iden­ti­fi­ka­tion på en hjem­mesi­de eller som en ’med­lems­op­lys­ning’.

Oplys kun kort­num­me­ret hvis du er i en købs­si­tu­a­tion, hvor du øn­sker at be­ta­le for no­get.

I FY­SI­SKE BU­TIK­KER ELLER HAEVEAUTOMATER

Når du ha­e­ver pen­ge i en au­to­mat, så la­eg ma­er­ke til, om den ser ud til at va­e­re aen­dret. Det kan ek­sem­pel­vis va­e­re ved num­merta­sta­tu­ret eller hul-ind­gan­gen til be­ta­lings­kor­tet. Så kan der va­e­re mon­te­ret en så­kaldt ’skim­mer’, der ko­pi­e­rer di­ne kor­top­lys­nin­ger. Hold og­så øje med på­sat­te skil­te, skin­ner, led­nin­ger eller an­det ud­styr. Er du usik­ker, så va­elg en an­den pen­geau­to­mat.

Skjul al­tid ta­sta­tu­ret med den frie hånd, når du ha­e­ver pen­ge. Og­så selv om der ik­ke er an­dre per­so­ner i na­er­he­den. Aflurin­gen af pin­ko­der sker nog­le gan­ge med et skjult ka­me­ra. Hvis der er frem­me­de i na­er­he­den, og du ik­ke fø­ler dig tryg, så vent med at ha­e­ve pen­ge.

Slip ik­ke dit kort af sy­ne. Du kan op­le­ve man­ge aty­pi­ske si­tu­a­tio­ner, når du er i ud­lan­det. Nog­le ste­der kan man op­le­ve, at bu­tik­se­je­ren går ind i bag­lo­ka­let for at kø­re kor­tet igen­nem be­ta­lings­au­to­ma­ten. Hold øje med dit kort og in­si­ster på, at kø­bet bli­ver fo­re­ta­get for­an dig.

Kil­der: Di­gi­ta­li­se­rings sty­rel­sen, For­brug.dk, rå­det for it-sik­ker­hed og it-sik­ker­hed­s­eks­pert Peter Kru­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.