Gi­gan­tisk kor­rup­tions­sag be­la­ster Syd­afri­kas pra­esi­dent Zu­ma

En dom­stol i Syd­afri­ka si­ger, at der på ny skal ta­ges stil­ling til en af­gø­rel­se hos stats ankla­ge­myn­dig­he­den o mat op­gi­ve over 700 kor­rup­tions an­kla­ger ret­tet mod pra­esi­dent Jacob Zu­ma.

BT - - NYHEDER - /ritzau/Reu­ters

Det øger pres­set mod den i for­vej­en tra­eng­te pra­esi­dent.

»Be­slut­nin­gen om at op­gi­ve an­kla­ger­ne mod Zu­ma er ir­ra­tio­nel og bør genover­ve­jes,« si­ger dom­sto­len i en op­sigtsva­ek­ken­de ken­del­se.

Stats an­kla­ge­myn­dig­he­dens iger, at den har brug for­tid tila t stu­de­re fre­da­gens ken­del­se, som op­ha­e­ver en be­slut­ning fra 2009 om at op­gi­ve 783 an­kla­ger om kor­rup­tion mod Zu­ma.

Ved be­slut­nin­gen om at op­gi­ve sa­gen i 2009 blev der blandt an­det hen­vist til ulov­li­ge te­le­fo­n­af­lyt­nin­ger, der af­slø­re­de, at der hav­de va­e­ret po­li­tisk ind­blan­ding. Lyd­op­ta­gel­ser­ne blev of­fent­lig­gjort i 2014 ef­ter en fem år lang rets­sag.

Op­po­si­tions­le­de­ren Mmu­si Mai­ma­ne, der le­der det vig­tig­ste op­po­si­tions­par­ti, Den De­mo­kra­ti­ske Al­li­an­ce, DA, si­ger, at fre­da­gens ken­del­se er en sejr for rets­sam­fun­det i Syd­afri­ka.

»Jacob Zu­ma må rets­for­føl­ges. Han må på an­kla­ge­ba­en­ken,« si­ger han.

Ken­del­sen be­ty­der ik­ke, at an­kla­ger­ne mod Zu­ma au­to­ma­tisk ga­el­der igen. Men den be­ty­der, at der skal ind­le­des en pro­ces, hvor ankla­ge­myn­dig­he­den og rets­sy­ste­met igen må ta­ge stil­ling til, hvor­vidt der skal rej­ses sag mod pra­esi­den­ten.

Det er ik­ke umid­del­bart klart, om Zu­ma vil ap­pel­le­re gårs­da­gens ken­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.