ANTI-RO­BOT-SY­STE­MET

BT - - NYHEDER -

Nets’ Fraud Pre­ven­tion sy­stem ba­se­rer sig på man­ge må­ne­ders da­ta for brug af et be­ta­lings­kort. Sy­ste­met gør Nets i stand til at ind­kred­se ty­pi­ske ken­de­tegn, der gør sig ga­el­den­de, når der sker et mis­brugs­for­søg. En ty­pisk re­gel kan va­e­re, at kor­tet bru­ges to for­skel­li­ge ste­der sam­ti­dig. Sy­ste­met er ud­sty­ret med kun­stig in­tel­li­gens, som gør Nets i stand til at af­vi­se mista­en­ke­li­ge transak­tio­ner, in­den de gen­nem­fø­res. På den må­de kan Nets stoppe ro­bo­tan­gre­be­ne, så it-svind­ler­ne ik­ke kom­mer af sted med no­gen mid­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.