Brø­let Fa­mi­li­er­nes smuk­ke far­vel

BT - - NYHEDER -

kæ­re­ste for at afl eve­re de­res fæl­les dat­ter, som hav­de væ­ret på we­e­kend hos sin far. Med et over­sa­vet jagt­ge- vær skød og dræb­te han den 23- åri­der ik­ke har an­dre børn, sag­de præ­ge kvin­de og hen­des nye kæ­re­ste, sten i sin ta­le. mens den seksår­i­ge dat­ter be­fandt » Hans sto­re drøm om at bli­ve far sig i bi­len. stod for at bli­ve op­fyldt, « sag­de Hans

Eft er an­hol­del­sen har den lil­le Hen­rik Mer­rild un­der den me­get SAGEN KORT pi­ge op­holdt sig hos no­get fa­mi­lie. per­son­li­ge ce­re­mo­ni, der og­så rumDen 17. april skød og dræb­te en For­ud for be­gra­vel­sen i går var hun me­de san­ge, der be­tød no­get for par25- årig mand sin 23- åri­ge eks­kæ­ret.sam­men med de nær­me­ste ta­get til re­ste og den­nes nye kæ­re­ste, en den lil­le lands­by­kir­ke for at ta­ge en er blev sun­get ’ Jeg ved en lær­ke35- årig mand, ved de­res hjem på pri­vat af­sked med sin mor, sted­far re­de’, og se­ne­re sang en af par­rets Lan­geland. og ufød­te lil­le­bror. go­de ven­ner Lio­nel Rit­chies klas

si­ker ’ Ea­sy li­ke a sun­day mor­ning’. Dra­bet ske­te, da den 25- åri­ge skul

Fa­mi­li­er­ne til de dræb­te hav­de og­så le afl eve­re sin seksår­i­ge dat­ter ef

valgt, at der skul­le syn­ges nog­le ud­ter endt samvær.

valg­te vers fra ’ Det er så yn­digt at følDen 25- åri­ge mand blev ved et ges ad’. Iføl­ge præ­sten hav­de de gjort grund­lovs­for­hør den 18. april va­re­det, for­di san­gen skul­le sym­bo­li­se­re tægts­fængs­let i fi re uger. Han skal kær­lig­he­den mel­lem par­ret, som nu men­ta­lun­der­sø­ges. Han øn­ske­mi­ste­de li­vet før, de nå­e­de at skri­ve de ik­ke at ud­ta­le sig un­der grund­de­res kær­lig­heds­hi­sto­rie til en­de. lovs­for­hø­ret, men har for­kla­ret til Til to­ner­ne af Ras­mus Se­e­ba­chs po­li­ti­et, at han aff yre­de mel­lem ’ Tu­sin­de far­ver’ og de ki­men­de kir­fi re og fem skud, men at han ik­ke ke­klok­ker blev de blom­ster­smyk­hav­de til hen­sigt at be­gå drab. ke­de ki­ster bå­ret ud til den ven­ten­de

rust­vogn, som lang­somt kør­te bort. Et far­ve­rigt blom­ster­hav In­de i kir­ken ly­ste et far­ve­rigt blom­ster­hav kir­ke­rum­met op, og på sten­di­ger­ne uden for kir­ken var der og­så lagt smuk­ke buket­ter, som de man­ge frem­mød­te til bi­sæt­tel­sen hav­de ta­get med som en sid­ste hil­sen til de dræb­te.

Da par­ret mi­ste­de li­vet, var den 23- åri­ge kvin­de gravid med de­res før­ste fæl­les barn. Et barn skabt i kær­lig­hed, til stor glæ­de for dem beg­ge og sær­ligt den 35- åri­ge mand,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.