PROVINSEN, NEJ

BT - - NYHEDER -

UDFLYTNING An­sat­te i sta­ten ven­der i stort om­fang ryg­gen til re­ge­rin­gens am­bi­tiø­se udflytning af job fra ho­ved­sta­den. Me­get få af de 800 statsan­sat­te, der ale­ne i år bli­ver prik­ket på skul­de­ren og får at vi­de, at de­res job flyt­ter til provinsen, si­ger ja til at flyt­te med. Det vur­de­rer Sa­ra Ver­go, for­mand for Djøf Of­fent­lig – de be­rør­tes fag­li­ge or­ga­ni­sa­tion.

» Vi reg­ner med, at 1.500 af vo­res med­lem­mer skal flyt­tes ud, og jeg vil tro, at un­der 10 pct. af de be­rør­te flyt­ter med. Må­ske end­nu fær­re. Det er me­get få, « si­ger hun.

Re­ge­rin­gen be­slut­te­de i ok­to­ber sid­ste år at gen­nem­fø­re den stør­ste sam­le­de udflytning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser no­gen­sin­de her­hjem­me. Når he­le pla­nen er gen­nem­ført i 2018, vil knap 4.000 ar­bejds­plad­ser væ­ret flyt­tet ud af Kø­ben­havn. End­nu fle­re si­ger nej For et par må­ne­der si­den vi­ste en over­sigt, som Ritzau la­ve­de, at et fler­tal i samt­li­ge be­rør­te mi­ni­ste­ri­er væl­ger at tak­ke nej til at flyt­te med job­bet. Nu ty­der me­get alt­så på, at end­nu fle­re si­ger nej.

Og det er der en god for­kla­ring på, me­ner Sa­ra Ver­go.

» Det hand­ler om, at folk har nog­le pri­va­te over­vej­el­ser. Må­ske har man en æg­te­fæl­le, der er glad for sit job og ik­ke vil flyt­te til en an­den del af lan- det. Det kan væ­re, at bør­ne­ne er gla­de for de­res sko­le, el­ler at man ik­ke har lyst til at sæl­ge hu­set. Der er og­så et stør­re job­mar­ked i Kø­ben­havn. Mulig­he­den for at fin­de et nyt job er stor, og vi kan se, at det gør man­ge, « si­ger Sa­ra Ver­go.

En fo­re­spørgsel i nog­le af de be­rør­te mi­ni­ste­ri­er og sty­rel­ser be­kræf­ter bil­le­det:

Kyst­di­rek­to­ra­tet har flyt­tet 15 job til Lemvig. Kun en en­kelt er flyt­tet med

Mil­jøsty­rel­sen flyt­ter 61 job til Sla­gel­se og har mod­ta­get 8 op­si­gel­ser.

So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et har flyt­tet de­le af An­ke­sty­rel­sen til Aal­borg. Det dre­jer sig om 50 job, og 34 me­d­ar­bej­de­re i Kø­ben­havn har sagt nej tak.

Rå­det for So­ci­alt Ud­sat­te flyt­ter fem job fra Kø­ben­havn til Røn­ne på Born­holm. Tre har sagt ja tak, en har sagt op, og den sid­ste har end­nu ik­ke ta­get stil­ling.

I Geo­da­ta­sty­rel­sen ryk­ker 96 job til Aal­borg. Fo­re­lø­big har 30 sagt op og fun­det an­det job i Kø­ben­havn.

Det kan og­så spil­le ind i folks over­vej­el­ser, me­ner Sa­ra Ver­go, at man er i tvivl om, hvor­vidt job­bet er sik­kert: » Man kan ri­si­ke­re at si­ge ja til et job i Vi­borg el­ler Søn­der­borg og flyt­te he­le fa­mi­li­en der­over, for ba­re at bli­ve fy­ret ef­ter et år el­ler to, « si­ger hun med hen­vis­ning til, at re­ge­rin­gen har be­slut­tet, at mi­ni­ste­ri­er­ne selv skal be­ta­le en del af reg­nin­gen for ud­flyt­nin­gen.

» Selv om man i dag si­ger det mod­sat­te, kan det ik­ke ude­luk­kes, at man på et se­ne­re tids­punkt bli­ver nødt til at spa­re nog­le stil­lin­ger væk, « si­ger Sa­ra Ver­go. Man kan ri­si­ke­re at si­ge ja til et job i Vi­borg el­ler Søn­der­borg og flyt­te he­le fa­mi­li­en der­over, for ba­re at bli­ve fy­ret ef­ter et år el­ler to SØN­DAG 1. MAJ 2016 .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.