’ For mig er det et spæn­den­de even­tyr’

BT - - NYHEDER -

JA TAK 34- åri­ge Ja­cob Vester­gaard Knud­sen tog chan­cen og rej­ste ve­st­på, da hans job hos ATP i Hil­le­rød blev flyt­tet til Holste­bro. » Jeg sy­nes, det er et spæn­den­de even­tyr, og jeg var nå­et til et punkt i min kar­ri­e­re, hvor der skul­le ske no­get nyt, « si­ger han.

Sam­men med seks kol­le­ger sag­de han ja til at ryk­ke telt­pæ­le­ne op. Ik­ke mindst lok­ke­de det, at han i sit ny job skal væ­re med til at etab­le­re en ny af­de­ling med nye kol­le­ger. Og så by­der Holste­bro på go­de mu­lig­he­der for at dyr­ke hans pas­sion for løb og svøm­ning. 50 me­ter bas­sin Holste­bro har en svøm­me­hal med et 50 me­ter bas­sin, og det er dob­belt så stort som svøm­me­hal­len i Roskil­de, hvor Ja­cob Vester­gaard Knud­sen bo­e­de før.

» Her får jeg bed­re træ­nings­for­hold, « si­ger han.

Ja­cob Vester­gaard Knud­sen an­kom i fe­bru­ar og er blandt de før­ste, der flyt­te­de. Han skal stå for op­læ­ring af nye me­d­ar­bej­de­re i af­de­lin­gen ATP In­ter­na­tio­nal Pen­sion, der be­hand­ler an­søg­nin­ger om so­ci­a­le pen­sio­ner fra bor­ge­re bo­sat i ud­lan­det. Af­de­lin­gen får 35 me­d­ar­bej­de­re, hvoraf de ot­te flyt­ter med fra Hil­le­rød. Det er over­ra­sken­de man­ge, idet hver fem­te me­d­ar­bej­der har sagt ja til at flyt­te med. Sing­le i le­jet lej­lig­hed Selv om det kom som et chok, da han i ok­to­ber blev ori­en­te­ret om ud­flyt­nin­gen, var be­slut­nin­gen om at flyt­te med ik­ke så svær at ta­ge.

Han er sing­le og bo­e­de i en le­jet lej­lig­hed.

» Jeg hav­de ik­ke så me­get, der skul­le sæl­ges el­ler af­stem­mes, men jeg skul­le li­ge ven­de det med ven­ner og fa­mi­lie, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.