End Au­gu­sten­borg

BT - - NYHEDER -

ste og jeg le­der ef­ter hus, og vi vil ger­ne væ­re tæt på fa­mi­li­en, « si­ger hun.

I alt vil Na­turEr­hvervs­sty­rel­sen flyt­te 376 stil­lin­ger til Au­gu­sten­borg, Rand­bøl og Tøn­der. Står ved en skil­le­vej På man­dag skal An­ne Ny­gaard væ­re med til at mod­ta­ge de 80 me­d­ar­bej­de­re, der har før­ste ar­bejds­dag i den ny af­de­ling for ud­be­ta­ling af land­brugs­støt­te i Au­gu­sten­borg. Her­af er 45 ny­an­sat­te, og fem- seks me­d­ar­bej­de­re har sagt ja til at flyt­te per­ma­nent, mens re­sten er folk som An­ne Ny­gaard, der på en­kel­te uge­da­ge er ud­sta­tio­ne­ret i by­en.

» Jeg sag­de ja til at væ­re en del af for­trop­pen, for­di det gi­ver mig mu­lig­hed for at ud­vik­le nye kom­pe­ten­cer. At un­der­vi­se er no­get helt an­det end at sid­de og be­hand­le sa­ger. Det er vildt spæn­den­de, og jeg glæ­der mig vir­ke­lig.

Der er ab­so­lut ik­ke no­gen tvang i det, men min plads er flyt­tet, og på et tids­punkt vil jeg stå ved en skil­le­vej, « si­ger hun.

An­ne Ny­gaard er dog ik­ke nervøs for, hvad frem­ti­den vil brin­ge.

» Det skal nok gå. Ved at prø­ve fle­re ting bli­ver jeg for­hå­bent­lig me­re at­trak­tiv på ar­bejds­mar­ke­det. Man skal gri­be mulig­he­den for at ud­vik­le sig fag­ligt, når den op­står, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.