Hård­hu­det kon­ge hyl­det

BT - - NYHEDER -

KONGELIG FEST På klok­kesla­get 12 blev en ka­nonsa­lut på 21 skud i går af­fy­ret fra Skep­ps­hol­men i det in­dre Sto­ck­holm. Det ske­te for at hyl­de Sve­ri­ges kon­ge, Carl Gustaf, på hans 70- års fød­sels­dag.

Fej­rin­gen af den kon­ge­li­ge fød­sel­ar har al­le­re­de væ­ret i gang i fle­re da­ge, og i går kul­mi­ne­re­de den med fest­lig­he­der i he­le Sto­ck­holm. Ind­hyl­let i blåt og gult Klok­ken 10 blev fød­sels­da­gen mar­ke­ret med kor­sang i den sven­ske slotskir­ke, hvor de frem­mød­te hav­de mu­lig­hed for at ly­køn­ske kon­gen.

Se­ne­re på da­gen kør­te Carl Gustaf og hans hu­stru, dron­ning Sil­via, i kor­te­ge gen­nem den sven­ske ho­ved­stad, som i da­gens an­led­ning var ind­hyl­let i blåt og gult, og i af­tes hav­de kon­ge­par­ret in­vi­te­ret til stor gal­la­mid­dag på slot­tet.

Fra Dan­mark delt­og dron­ning Mar­gret­he, og hun var ledsa­get af kron­prins Fre­de­rik, kron­prin­ses­se Mary og Dron­nin­gens sø­ster, prin­ses­se Be­ne­dik­te. Krav om ab­di­ce­ring Carl Gustaf ind­t­og den sven­ske tro­ne i 1973 og er godt på vej til at bli­ve lan­dets længst sid­den­de mo­nark – en ti­tel han kan få i 2018.

At han end­nu sid­der som Sve­ri­ges roy­a­le over­ho­ved trods den over- væl­den­de mod­vil­je, han har op­le­vet de se­ne­ste år, er lidt af en be­drift.

Da slad­der­bo­gen ’ Den mod­vil­li­ge mo­nark’ ud­kom i 2010, blev kong Carl Gustaf be­skyldt for bå­de at ha­ve kon­tak­ter til kri­mi­nel­le mil­jø­er og for at ha­ve væ­ret sin tysk/ bra­si­li­an­ske dron­ning Sil­via ut­ro. Det fik over halv­de­len af be­folk­nin­gen til at kræ­ve, at han skul­le ab­di­ce­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.