Hen­rik var for­sin­ket

BT - - NYHEDER -

ALE­NE HJEM­ME

Prins Hen­rik er pro­tek­tor for Odens­hi­sto­risk Sel­skab, der er sat i ver­den for at frem­me den hi­sto­ri­ske vi­den om or­de­ner og me­dal­jer i Dan­mark.

Selv­om Prin­sen er front­fi­gur for sel­ska­bet, kom det al­li­ge­vel som en over­ra­skel­se, at han valg­te at mel­de af­bud til den sven­ske kon­ges 70- års­dag, hvor re­præ­sen­tan­ter fra de fle­ste eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se delt­og. Sær­ligt for­di det dan­ske og sven­ske kon­ge­hus har et nært for­hold til hin­an­den, da kong Carl XVI Gustaf er dron­ning Mar­gret­hes fæt­ter.

For­u­den dron­ning Mar­gret­he delt­og og­så kron­prin­s­par­ret og Dron­nin­gens sø­ster, prin­ses­se Be­ne­dik­te, i det sven­ske. Ny­der sit oti­um Det er blot fem må­ne­der si­den, dron­ning Mar­gret­he i sin nytårs­ta­le for­tal­te, at prins Hen­rik ef­ter et langt liv med of­fi­ci­el­le plig­ter vil­le la­de sig pen­sio­ne­re og ’ dros­le ned’.

Og det la­der da og­så til, at den 81- åri­ge prins ny­der sit oti­um i ful­de drag.

Så­le­des har han ved fle­re lej­lig­he­der væ­ret bort­rejst til var­me­re him­mel­strøg.

Blandt an­det blev han i ja­nu­ar set i Na­po­li, mens Dron­nin­gen hjem­me i Dan­mark var vært for den tra­di­tions­ri­ge nytårs­kur. I fe­bru­ar tog han et smut­tur til Egyp­ten – igen uden sin hu­stru – hvor han be­søg­te sin go­de ven, ho­te­le­je­ren Enan Ga­la­ly, og så sent som i marts drop­pe­de han hof­bal­let på Chri­sti­ans­borg Slot for den dan­ske kul­tu­re­li­te.

At prins Hen­rik nu le­ver som en fri fugl, blev der sat en tyk streg un­der, da det i april kom frem, at Prin­sen nu blot skul­le ti­tu­le­res ’ prins Hen­rik’ frem for ’ prins­ge­ma­len’. Hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, for­tal­te den­gang til BT, at prins Hen­rik nu de­fi­ni­tivt har op­gi­vet drømmen om kon­ge­tit­len.

» I tit­len prins­ge­mal lig­ger jo og­så, at man står last og brast med Dron­nin­gen og står ved hen­des si­de til ar­ran­ge­men­ter, og det gør han nu kun i be­græn­set om­fang, « sag­de Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.