Po­li­ti­et bi­fal­der kol­lek­tivt an­svar

BT - - NYHEDER -

LOV OG ORDEN Uro­ma­ge­re har som re­gel dæk­ket de­res an­sig­ter, når de smadrer vin­du­er og ka­ster bro­sten. Der­for kan po­li­tiets ar­bej­de bli­ve nem­me­re, hvis an­stif­te­ren til uro frem­over kan bli­ve af­kræ­vet er­stat­ning for øde­læg­gel­ser­ne. Det si­ger for­mand for Po­li­ti­for­bun­det Claus Ox­feldt, ef­ter at blå blok har fo­re­slå­et kol­lek­tivt er­stat­nings­ansvar for le­de­re af op­tø­jer.

» Jeg sy­nes umid­del­bart, det ly­der for­nuf­tigt. Hvis man di­rek­te op­for­drer til bal­la­den, så er man li­ge så kri­mi­nel som dem, der gør det, « si­ger po­li­ti­for­man­den.

Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ra­le Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve me­ner, at der er sket et vær­diskred, hvor respek­ten for det of­fent­li­ge rum og of­fent­lig og pri­vat ejen­dom er svin­den­de. Der­for vil par­ti­er­ne ind­fø­re et kol­lek­tivt er­stat­nings­ansvar for an­stif­te­re af op­tø­jer – uan­set om de per­so­ner, som har for­voldt ska­den, kan iden­ti­fi­ce­res el­ler ej. Smadret bu­tiks­ru­de Hvis en bu­tiks­ru­de smadres, vil bå­de per­so­nen, der har smadret ru­den, og den, som me­nes at væ­re le­de­ren af uro­en, kun­ne bli­ve dømt til at be­ta­le er­stat­ning. Le­de­ren kan alt­så bli­ve af­kræ­vet er­stat­ning, selv om per­so­nen ik­ke har ka­stet en ene­ste sten. Og hvis ik­ke sel­ve ger­nings­man­den kan iden­ti­fi­ce­res, kan le­de­ren sta­dig bli­ve dømt.

Det er per­so­nen, som me­nes at væ­re le­de­ren af op­lø­bet, som i gi­vet fald bli­ver straf­fet.

Man ri­si­ke­rer alt­så ik­ke at hæn­ge på reg­nin­gen, hvis man står bag en lov­lig de­mon­stra­tion, som lø­ber af spo­ret, ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.