VIDNET

BT - - NYHEDER -

En af de mest op­sigtsvæk­ken­de rets­sa­ger i ny­e­re tid in­de­hol­der hver­ken fin­ger­af­tryk el­ler dn­a­spor. Til gen­gæld in­de­hol­der den vid­ne­for­kla­rin­ger. Mas­ser af dem. Og de er med til at teg­ne hver sit bil­le­de af hæn­del­ser­ne på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Med sit lan­ge, mør­ke hår sam­let i en stram he­ste­ha­le gen­tog sy­geple­jer­sken C sit svar igen og igen, da hun før­ste gang for­tal­te sin ver­sion i sagen. » Nej, jeg har ik­ke gjort det. « Det sam­me har hun sva­ret, si­den hun 1. marts sid­ste år blev an­holdt og sig­tet for at ha­ve ta­get li­vet af fle­re af de pa­tien­ter, der var ind­lagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, mens hun hav­de væ­ret på ar­bej­de. Slad­der? Da hun for lidt me­re end en må­ned si­den tog plads i ret­ten for før­ste gang og gav sva­ret end­nu en gang, for­kla­re­de hun i ste­det, at år­sa­gen til, at hun er ble­vet til­talt for blandt an­det tre drab og et drabs­for­søg, kan væ­re ’ ond­s­in­det slad­der’ på af­de­lin­gen

Omvendt har fle­re af hen­des tid­li­ge­re kol­le­ger ef­ter­føl­gen­de for­kla­ret i ret­ten, at de i læn­ge­re tid hav­de haft en mi­stan­ke om, at den 31- åri­ge, mørk­hå­re­de kvin­de be­vidst gjor­de si­ne pa­tien­ter sy­ge – og må­ske end­da slog dem ihjel. For­kla­ring fra PL: Ho­ved­vid­net PL for­kla­re­de i ret­ten, at hun i no­gen tid hav­de haft en mi­stan­ke om, at C må­ske be­vidst gjor­de pa­tien­ter­ne sy­ge – og må­ske end­da slog dem ihjel. Hun hav­de der­for be­slut­tet sig for at hol­de skar­pt øje med hen­de på den­ne nat­te­vagt.

Da PL fik øje på C in­de på Mag­gi Ras­mus­sens stue, stod den mørk­hå­re­de sy­geple­jer­ske iføl­ge PL med ryg­gen til og ’ fum­le­de’ med no­get ved pa­tien­tens arm. Da C op­da­ge­de, hun ik­ke var ale­ne på stu­en læn­ge­re, for­søg­te hun iføl­ge vidnet at skju­le to sprøjter mel­lem sin barm og overarm.

» Det var to 20 mm sprøjter. Og de var tom­me, da jeg kom de­r­ind, « for­kla­re­de PL i ret­ten. Da den til­tal­te, 31- åri­ge C, for halvan­den må­ned si­den for før­ste gang for­tal­te sin ver­sion af sagen i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, for­kla­re­de hun, at hun gan­ske rig­tigt hav­de stå­et in­de på Mag­gi Ras­mus­sens sy­ge­stue med to sprøjter.

Mag­gi Ras­mus­sen hav­de om natPL for­kla­re­de i ret­ten, at hun al­tid ten væ­ret koblet til et over­våg­nings­vil­le for­hø­re sig hos den sy­geple­jer­sy­stem, der skul­le ad­va­re, hvis hen­ske, som var til­knyt­tet en pa­tient, før des puls steg for me­get, og C var gå­et hun vil­le be­gyn­de at or­di­ne­re me­di­ind på hen­des stue, ef­ter hun hav­de cin til en an­dens pa­tient. hørt en alarm kom­me de­r­in­de­fra, Hun for­kla­re­de des­u­den, at: » Hvis for­kla­re­de hun. en pa­tient lå og kram­pe­de og hav­de

» Jeg hav­de væ­ret i me­di­cin­rum­brug for så me­get ste­so­lid, så vil­le met for at hen­te no­get an­ti­bi­o­ti­ka he­le af­de­lin­gen vi­de det, og ik­ke til en an­den pa­tient, DA, og no­get mindst jeg, for han var jo min pa­ste­so­lid til pa­tien­ten H. Jeg blev for­tient. « styr­ret af en alarm in­de hos Mag­gi, « Dog for­kla­re­de hun, at hvis en pa­for­kla­re­de C i ret­ten. tient lå og kram­pe­de, så vil­le man

H var egent­lig ik­ke C’s pa­tient, ik­ke først rin­ge til en læ­ge, men gi­ve men da sy­geple­jer­sken PL, som hun pa­tien­ten me­di­cin i hen­hold til dét, var på nat­te­vagt med, hav­de lagt sig der kal­des ’ for­ven­tet ef­ter­be­vil­ling’.

Hvis man var ind for at hvi­le sig, hav­de C over­ta» Den ene­ste grund til, at vi kan

op­ta­get, så get hen­des pa­tien­ter imens, for­tal­te gi­ve ste­so­lid, er, hvis de har kram­hun. per, « for­kla­re­de hun.

var der ik­ke no­get Det var af den grund, at hun ude i Hvis man gjor­de det, vil­le man Fle­re end 70 vid­ner skal me­di­cin­rum­met hav­de hen­tet no­bag­ef­ter re­gi­stre­re det. Og hun men

Det var to 20 til hin­der for, at den af­gi­ve for­kla­ring i drabs­get ste­so­lid, ef­ter at hun hav­de op­da­te ik­ke, at der kun­ne væ­re ta­le om, at sagen fra Ny­kø­bing Fal­ster get, at H hav­de et kram­pe­an­fald. mm sprøjter. Og an­den sy­geple­jer­ske

det var ble­vet glemt at bli­ve re­gi­streSy­ge­hus. Der ven­tes at fal­de ret.C for­kla­re­de, at hun hav­de ta­get

de var tom­me, da jeg kun­ne gi­ve no­get dom i slut­nin­gen af ju­ni. ste­so­lid i en 2 mm sprøjte og an­ti» Jeg vil­le vi­de det, hvis min pa­bi­o­ti­ka i en 20 mm sprøjte. kom de­r­ind me­di­cin

tient kram­pe­de, « sag­de hun. Kæ­re­ste med over­læ­ge Et af ho­ved­vid­ner­ne, sy­geple­jer­sken PL, der er kæ­re­ste med en over­læ­ge på aku­taf­de­lin­gen, har der­u­d­over for­kla­ret, at hun så C stå bø­jet over en æl­dre kvin­de­lig pa­tient med to sprøjter i si­ne hæn­der. Den sam­me kvin­de­li­ge pa­tient, som C nu er til­talt for at ha­ve for­søgt at dræ­be.

Selv har C for­kla­ret, at hun blot til­så den æl­dre kvin­de. Og at sprøjter­ne var til to an­dre pa­tien­ter.

Det er ik­ke det ene­ste til­fæl­de, hvor den til­tal­tes og ho­ved­vid­nets for­kla­rin­ger har væ­ret me­get for­skel­li­ge.

Her har BT sam­let fem ek­semp­ler på, hvor­dan den til­tal­te og ho­ved­vid­net er ue­ni­ge om, hvad der ske­te på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.