VIDNET

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra PL: Mag­gi Ras­mus­sens hjer­te­stop ske­te iføl­ge PL gan­ske få mi­nut­ter ef­ter, at PL hav­de set C stå bø­jet hen over hen­de med to sprøjter i hæn­der­ne.

Ef­ter at PL hav­de for­ladt sy­ge­stu­en igen, valg­te hun at gå hen til me­di­cin­rum­met på af­de­lin­gen, hvor hun kun­ne føl­ge med i Mag­gi Ras­mus­sens til­stand på en mo­ni­tor, da pa­tien­ten var sat på over­våg­ning.

» Der gik et par mi­nut­ter, ind­til jeg kun­ne se Mag­gis ilt­mæt­ning i blo­det fal­de. Det sva­rer til, at hun ik­ke får truk­ket sit vejr or­dent­ligt ned i lun­ger­ne. Det kan for ek­sem­pel væ­re, hvis hun har få­et mor­fin el­ler ste­so­lid, « for­kla­re­de PL i ret­ten.

Da hun trå­d­te ud på gan­gen, gik hjer­te­sto­pa­lar­men, og C kald­te på hen­de fra Mag­gi Ras­mus­sens stue.

» Der var vel gå­et et par mi­nut­ter, fra jeg hav­de set C stå bø­jet over Mag­gis seng, « for­tal­te PL.

Hun for­kla­re­de des­u­den, at hun ik­ke men­te, at det er let­te­re at af­læ­se hjer­te­ryt­men og et EKG på de­fi­bril­la­to­ren frem for på en mo­ni­tor.

» Jeg vil­le per­son­ligt fo­re­træk­ke over­våg­nin­gen på en mo­ni­tor. Det er en stør­re skærm, og den er me­re de­tal­je­ret, « sag­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.