TIL­TAL­TE

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra C: I ret­ten er det kom­met frem, at C i en pe­ri­o­de ef­ter lil­le­søste­rens død hav­de ta­get no­get af den sove­me­di­cin, søste­ren hav­de få­et i for­bin­del­se med sin kræft­syg­dom. C for­kla­re­de, at hun hav­de haft svært ved at sove og hav­de haft ma­re­ridt.

Det var der­for, po­li­ti­et fandt sove­mid­let Zo­pi­clo­ne i hen­des lej­lig­hed, da hun blev an­holdt.

Der­u­d­over blev der og­så fun­det an­dre me­di­ka­men­ter hos hen­de, som C i ret­ten for­tal­te, at en læ­ge på sy­ge­hu­set hav­de ud­skre­vet til hen­de. Hun øn­ske­de dog ik­ke at for­tæl­le, hvil­ken læ­ge der hav­de ud­skre­vet dem.

» Det er ik­ke unor­malt, at læ­ger hjæl­per med me­di­cin. Hvis man hav­de in­flu­en­za el­ler lig­nen­de, så ud­skrev læ­gen ger­ne me­di­cin, « for­tal­te C.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.