VIDNET

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra PL: PL for­kla­re­de, at det nor­ma­le iføl­ge hen­de er, at man re­gi­stre­rer den me­di­cin, man hen­ter i me­di­cin­rum­met, da der er ad­gang til re­gi­stre­rings­sy­ste­met der­fra. Ef­ter­hån­den som man hæl­der me­di­ci­nen op, kan man kryd­se af i sy­ste­met.

Er der der­i­mod ta­le om en hjer­te­stop- si­tu­a­tion el­ler en an­den akut si­tu­a­tion, kan man skri­ve ned på et styk­ke pa­pir og ef­ter­føl­gen­de re­gi­stre­re det.

» Især når det kom­mer til de tun­ge­re me­di­ka­men­ter, så bli­ver det re­gi­stre­ret. Der er jo ik­ke langt mel­lem, at de gør no­get godt og no­get skidt for pa­tien­ter­ne, « for­kla­re­de hun i ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.