Julies vig­ti­ge mænd

BT - - NYHEDER -

VI­DE­RE I LI­VET Julie Zan­gen­bergs kar­ri­e­re ind­led­tes for al­vor, da hun som te­e­na­ger med­vir­ke­de i bi­o­graf­hit­tet ’ Kla­tre­tø­sen’. I lø­bet af de se­ne­ste år har den dan­ske sku­e­spil­ler dog gjort kar­ri­e­re ved at med­vir­ke i fle­re un­der­hold­nings­pro­gram­mer på tv og spil­let rol­ler på det sto­re lær­red, som i fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’. Den 27- åri­ge tv- per­son­lig­hed har dog ik­ke haft li­ge så stort held med sit kær­lig­heds­liv, som hun har haft med sin kar­ri­e­re.

Tid­li­ge­re i år kun­ne man nem­lig læ­se på Twit­ter, hvor­dan kær­lig­he­den ef­ter fem år var bri­stet mel­lem Julie Zan­gen­berg og kæ­re­sten Ni­ckl a s B e n d t n e r , der i fæl­les­skab hav­de be­slut­tet at gå fra hin­an­den. Det af­slut­te­de for­hold til fod­bold­spil­le­ren af­hol­der dog ik­ke Julie Zan­gen­berg fra at ha­ve be­tyd­nings­ful­de mænd i sit liv.

På In­s­ta­gram har ’ Vi­ce­vær­ten’sku­e­spil­le­ren ne­top ud­gi­vet et bil­le­de, hvor hun i den til­hø­ren­de tekst næv­ner to mænd, der i sær­de­les­hed er vig­ti­ge for hen­de.

» På vej til Lars von Tri­er og Pe­ter Aal­bæks 60- års fød­sels­dag. De har væ­ret og er to vig­ti­ge mænd i mit ( og man­ge an­dres) liv og kar­ri­e­re. Til­lyk­ke dren­ge, « skri­ver Julie Zan­gen­berg på In­s­ta­gram.

Julie Zan­gen­berg er ak­tu­el i den an­er­kend­te og pris­be­løn­ne­de Bro­adway- mu­si­cal ’ Hair­spray’.

Her har hun sin mu­si­cal­de­but i rol­len som Am­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.