AE- rå­det: In­gen ek­stra mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos er det så­kald­te øko­no­mi­ske rå­de­rum på den an­den si­de af 2020 fle­re mil­li­ar­der kro­ner stør­re end hidtil an­ta­get.

Cepos har på bag­grund af tal fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et reg­net sig frem til, at det øko­no­mi­ske rå­de­rum er på 41 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2025. Det er tre mil­li­ar­der kro­ner me­re end hidtil an­ta­get. Men Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd ( AE) kan ik­ke få øje på de sam­me mil­li­ar­der, som Cepos kan, si­ger che­fø­ko­nom Erik Bjør­sted.

» Re­a­li­te­ter­ne er, at det de­mo­gra­fi­ske pres fra fle­re æl­dre og flygt­nin­ge vok­ser be­ty­de­ligt de kom­men­de år. Det vil læg­ge be­slag på stør­ste­delen af de 41 mil­li­ar­der, som Cepos me­ner, der frit kan dis­po­ne­res over. Sam­ti­dig er der et un­der­skud på de of­fent­li­ge bud­get­ter i 2025, som for­ment­lig skal luk­kes, når re­ge­rin­gen frem­læg­ger sin 2025- plan. Der­med vil der re­elt ik­ke væ­re no­get rå­de­rum til­ba­ge til skat­te­let­tel­ser, « si­ger han.

Ne­top mu­li­ge skat­te­let­tel­ser er år­sa­gen til, at Cepos’ nye be­reg­nin­ger er in­ter­es­san­te. Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har nem­lig meldt ud, at der ik­ke kan bli­ve råd til skat­te­let­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.