Rag­na­ro­ck i Roskil­de

BT - - NYHEDER -

ROCKHISTORIE Pla­den dre­jer stil­le rundt og spil­ler mu­sik, mens de be­sø­gen­de lig­ger på ryg­gen og kig­ger op i lof­tet. Fle­re vip­per med fød­der­ne og nyn­ner med; ‘ Det er mig, der står her­u­de og ban­ker på...’ Laks­ko, bør­ne­sko, stilet­ter og sne­a­kers snur­rer for­bi. Gæ­ster­ne til­hø­rer for­skel­li­ge al­ders­grup­per og lyt­ter til me­get for­skel­lig mu­sik.

På mu­se­ets 1200 kva­drat­me­ter er der da og­så ble­vet plads til alt fra Nik og Jay til Kim Lar­sen. For­må­let er at for­mid­le ro­ck- og po­p­mu­sik­kens be­tyd­ning for de skif­ten­de ung­doms­ge­ne­ra­tio­ner gen­nem de sid­ste 60 år. Der­for er der og­så bå­de mu­lig­hed for at smæk­ke hø­re­te­le­fo­ner på og lyt­ter til Rø­de Mor og ung­doms­op­rø­ret, el­ler ka­ste sig un­der di­sco­ly­set og for­sø­ge at føl­ge ef­ter dan­se­trin­ne­ne.

Mu­se­et lig­ger på det Ga­so­linklin­gen­de vej­navn Ra­bal­der­stræ­de i Roskil­de- kvar­te­ret Mu­si­con. Om­rå­det skal ef­ter pla­nen bli­ve et kre­a­tivt og kul­tu­relt træk­pla­ster for dom­kir­ke­by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.