Kvin­der vil ha­ve me­re gang i den grøn­ne ener­gi

BT - - NYHEDER -

KLIMA Et mas­sivt fler­tal me­ner, at Dan­mark glo­balt skal gå for­re­st el­ler væ­re bed­re end gen­nem­snit­tet, når det gæl­der ved­va­ren­de ener­gi. Op mod hver tred­je dan­sker øn­sker, at Dan­marks el skal kom­me ude­luk­ken­de fra ved­va­ren­de ener­gi al­le­re­de i lø­bet af de næ­ste et til fem år. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra Me­ga­fon, som Dong Ener­gy har iværk­sat om dan­sker­nes hold­ning til grøn om­stil­ling.

Den vi­ser og­så, at kvin­ders grøn­ne am­bi­tio­ner er stør­re end mænds i for­hold til kli­ma­et. Me­re end hver tien­de mand er slet ik­ke be­kym­ret over den glo­ba­le op­varm­ning. Det gæl­der kun to pro­cent af kvin­der­ne.

Hver sy­ven­de dan­ske mand me­ner og­så, at vi ik­ke kan stop­pe den glo­ba­le op­varm­ning. Det er dob­belt så man­ge som blandt de kvin­de­li­ge del­ta­ge­re i un­der­sø­gel­sen. Me­get me­re utå­l­mo­dig­hed Kvin­der­ne er og­så langt me­re utå­l­mo­di­ge, når det gæl­der om­stil­ling af Dan­marks el til ved­va­ren­de ener­gi. Iføl­ge 16 pro­cent af mæn­de­ne må der godt gå over 15 år, før al dansk el er grøn. Det er kun fi­re pro­cent af kvin­der­ne eni­ge i.

» Ge­ne­relt er der et enormt en­ga­ge­ment fra bå­de mænd og kvin­der i for­hold til grøn ener­gi og bred be­kym­ring for kli­ma­for­an­drin­ger. Men kvin­der er så end­nu me­re en­ga­ge­re­de, end mænd er. Det fal­der da i øj­ne­ne og får så­dan nog­le som mig til at over­ve­je, om der er be­hov for, at vi tæn­ker det me­re ind i vo­res kampag­ner, « si­ger Mor­ten Bu­ch­greitz, kon­cern­di­rek­tør for kun­de- og mar­keds­om­rå­det i Dong Ener­gy.

Han hæf­ter sig ved, at un­der­sø- HER KAN DU SPA­RE Sluk for al­le ap­pa­ra­ter på stand­by. Brug ik­ke ov­nen til at tø mad op, men læg det i kø­le­ska­bet og spar bå­de strøm på kø­le­ska­bet og ov­nen. Stå ik­ke og stir ind i dit kø­le­skab læn­ge. Så me­get spæn­den­de sker der hel­ler ik­ke. En stor spil- pc ko­ster let 1.000 kro­ner om året i strøm. Fyld va­ske­ma­ski­ne, tør­re­tum­b­ler og op­va­ske­ma­ski­ne helt op før brug. Brug helst ik­ke el- gulv­var­me, da det ko­ster. Skift al­le di­ne glø­de- og spa­repæ­rer og spar man­ge pen­ge. Kil­de: Ener­gis­pa­re­kon­su­len­ter og Dong / ritzau/ gel­sen ge­ne­relt pe­ger på, at man­ge om­sæt­ter de­res be­kym­ring for kli­ma­et til en ener­gi­mæs­sigt me­re snus­for­nuf­tig ad­færd i dag­lig­da­gen.

» For selv om vi har hø­stet sto­re ener­gibe­spa­rel­ser gen­nem en år­ræk­ke, er der sta­dig et stort po­ten­ti­a­le for ener­gibe­spa­rel­ser bå­de pri­vat og er­hvervs­mæs­sigt, « si­ger han. En dag­lig ind­sats 44- åri­ge Kir­sten Ask­holm fra Ama­ger er en af de kvin­der, der gør en dag­lig ind­sats.

» Jeg fly­ver og spi­ser rø­de bøf­fer, så jeg er ik­ke rig­tig kli­ma­nervøs. Men jeg sy­nes ba­re, der er man­ge dag­li­ge ting, der er spild af res­sour­cer bå­de øko­no­misk og mil­jø­mæs­sigt, « si­ger hun. Vi har in­duk­tions­kom­fur og va­sker ved la­ve tem­pe­ra­tu­rer. Og det er ik­ke med min go­de vil­je, at vi har tør­re­tum­b­ler, for det er vir­ke­lig spild af strøm og pen­ge

Så hun sluk­ker for ly­set, når hun ik­ke bru­ger det og har spa­re- og LED- pæ­rer og sluk­ker, så ap­pa­ra­ter al­drig står på stand­by­strøm he­le ti­den.

» Vi har in­duk­tions­kom­fur og va­sker ved la­ve tem­pe­ra­tu­rer. Og det er ik­ke med min go­de vil­je, at vi har tør­re­tum­b­ler, for det er vir­ke­lig spild af strøm og pen­ge, « si­ger Kir­sten Ask­holm. Va­ner og ad­færd Ener­gi­rå­d­gi­ver Sø­ren Bach- Pe­der­sen er og­så vant til, at de fle­ste hen­ven­del­ser om for­brug og be­spa­rel­ser kom­mer fra kvin­der.

» Jeg tror må­ske, at kvin­der er bed­re til at æn­dre va­ner og ad­færd. Det er godt nok, for når fa­mi­li­er bli­ver op­mærk­som­me på el­for­bru­get, så spa­rer de hur­tigt ti pro­cent ba­re ved at sluk­ke for ap­pa­ra­ter på stand­by, « si­ger han.

En en­kelt ki­lowatt- ti­me ko­ster kun godt to kro­ner. Men spa­rer du én hver dag, er det næ­sten 800 kro­ner om året.

Ener­gi­rå­d­gi­ve­ren ser fort­sat sto­re spa­re­po­ten­ti­a­ler ved brug af blandt an­det LED- pæ­rer. Med over 1,2 mil­li­on hus­stan­de og i snit 27 el­pæ­rer per hjem skøn­ner han po­ten­ti­a­let for ud­skift­ning til LED- pæ­rer på 35 mil­li­o­ner pæ­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.