600 po­st­bu­de har mi­stet job­bet på et år

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­PLAD­SER Dan­sker­nes lyst til at sen­de et godt gam­mel­dags brev bli­ver min­dre og min­dre. I 2015 blev der sendt he­le 16 pro­cent fær­re bre­ve end året før. Og det har en di­rek­te ef­fekt i an­tal­let af an­sat­te i Post Dan­mark. Det skri­ver Fag­bla­det 3F.

Fra 2014 til 2015 har om­kring 600 po­st­bu­de og po­st­ar­bej­de­re mi­stet job­bet. Nog­le er ble­vet fy­ret, an­dre har selv sagt op el­ler er gå­et på pen­sion, op­ly­ser Post Dan­mark i for­bin- del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af ny års­rap­port.

» Vi er en virk­som­hed midt i en gen­nem­gri­ben­de om­stil­ling. Det er klart, at når brev­fal­det ac­ce­le­re­rer så kraf­tigt, er vi nødt til at til­pas­se vo­res om­kost­nin­ger der­ef­ter, « si­ger Mar­tin von Hor­sten, chef for Pro­duk­tion hos Post Dan­mark.

I alt er der på ba­re ét år ble­vet knap 1.000 fær­re me­d­ar­bej­de­re i den en­gang så hæ­der­kro­ne­de virk­som­hed: Fra 12.036 i 2014 til kun 11.123 i 2015.

Det­te tal om­fat­ter bå­de po­st­bu­de, po­st­ar­bej­de­re, ad­mi­ni­stra­tivt per- so­na­le - og per­so­na­le, der er ble­vet virk­som­heds­over­dra­get, når po­st­hu­se er ble­vet ned­lagt og er­stat­tet af pak­kes­hop i su­per­mar­ke­der, på ben­zin­tan­ke etc.

Der er me­re end 3.500 fær­re an­sat­te i Post Dan­mark i dag end for blot fi­re år si­den. Det sva­rer til, at hver fjer­de me­d­ar­bej­der har mi­stet job­bet i den pe­ri­o­de. Ak­tu­elt står Kø­ben­havns Post­cen­ter ( KHC) for skud: Her skal der vær­re om­kring 150 fær­re an­sat­te, når po­st­ter­mi­na­len flyt­ter til Taa­strup se­ne­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.