Pres­se­fri­he­den går beg­ge ve­je

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

PÅ TIRSDAG hyl­der vi den frie pres­se. På pres­se­fri­heds­da­gen sæt­tes der over he­le ver­den fo­kus på me­di­er­nes mu­lig­he­der for frit at kun­ne rap­por­te­re fra vir­ke­lig­he­den. Og­så i Dan­mark. Ne­top på tirsdag den 3. maj be­gyn­der - til­fæl­digt og sym­bolsk - en rets­sag ved Ret­ten i Søn­der­borg. Po­li­ti­kens fo­to­graf Mar­tin Le­h­mann er til­talt for ik­ke at ha­ve eft er­kom­met po­li­tiets an­vis­nin­ger, da en grup­pe fl ygt­nin­ge på om­kring 300 børn og voks­ne gik på den søn­derjy­ske mo­tor­vej 9. sep­tem­ber i fj or. Le­h­mann blev fj er­net med magt af po­li­ti­et. EN PRINCIPIEL SAG om hvor langt me­di­er­ne må gå for at dæk­ke en nyhed af væ­sent­lig sam­funds­mæs­sig in­ter­es­se. Selv om fo­to­gra­fen brød loven ved at gå på mo­tor­vej­en, hel­li­ger må­let i nog­le til­fæl­de mid­let. Det hand­ler om, at me­di­er­ne skal ha­ve de bed­ste ram­mer for at vi­dere­for­mid­le de vig­ti­ge nyhe­der, der op­står i Dan­mark. Der­for er sagen principiel og med til at af­gø­re, hvil­ken vej pres­se­fri­he­den ud­vik­ler sig i Dan­mark. Men sam­men­lig­net med an­dre ste­der i ver­den kan de dan­ske pro­ble­mer sy­nes gan­ske små. FOR EK­SEM­PEL I Tyr­ki­et, der ran­ge­rer som num­mer 151 på et pres­se­fri­heds­in­deks, som or­ga­ni­sa­tio­nen Repor­ters Wit­hout Bor­ders ne­top har off ent­lig­gjort. Her lig­ger Dan­mark num­mer fi re, mens me­di­er­ne har de bed­ste vil­kår i Fin­land. I Tyr­ki­et er den frie pres­se un­der ek­stremt pres. Præ­si­dent Er­do­gan har ta­get kon­trol med næ­sten al­le na­tio­na­le tv- ka­na­ler og avi­ser. Kun få che­fre­dak­tø­rer hol­der stand. En af dem er Can Dün­dar, der kæm­per en ben­hård kamp for at avi­sen Cum­huriy­et sta­dig kan ud­kom­me. AVI­SEN AFSLØREDE, AT Tyr­ki­et hav­de væ­ret in­vol­ve­ret i vå­bens­mug­ling over græn­sen til sy­ri­ske op­rørs­styr­ker. Che­fre­dak­tø­ren blev ar­re­ste­ret, og Er­do­gan ud­tal­te, at den, ’ der har off ent­lig­gjort den­ne hi­sto­rie, vil be­ta­le en høj pris for det’. En for­fat­nings­dom­stol løslod che­fre­dak­tø­ren, men bå­de han og avi­sen le­ver un­der et ek­stremt pres for at bli­ve luk­ket ned med dags var­sel. Sker det, har Er­do­gan få­et held til at stop­pe en af de sid­ste kri­ti­ske avi­ser i et land, som Dan­mark er tæt Na­to- al­li­e­ret med. Olav Skaa­ning An­der­sen, VI KALDER OFTE me­di­er­ne for den fj er­de magt og der­med bol­vær­ket mod magt­fuld­kom­men­hed og sta­tens klam­me hånd. Det gi­ver ret­tig­he­der, men det gi­ver som be­kendt og­så plig­ter. Det er en ba­lan­ce­gang hver dag at af­gø­re, hvad der er ’ fi t to print’, som New York Ti­mes kalder det. Og hvad der ik­ke skal pu­bli­ce­res - selv om man kan. I den for­gan­ge uge ud­kom Pres­se­næv­nets års­be­ret­ning for 2015. Pres­se­næv­net er den in­stans, der po­pu­lært sagt hol­der me­di­er­ne i ører­ne, og sid­ste år be­hand­le­de næv­net 111 kla­ger fra bor­ge­re, og ca. en tred­je­del fi k med­hold. Det er fær­re end de fo­re­gå­en­de år.

Det er en ba­lan­ce­gang hver dag at af­gø­re, hvad der er ’ fi t to print’, og hvad der ik­ke skal pu­bli­ce­res - selv om man kan

FI­RE GAN­GE I 2015 fi k BT kri­tik af Pres­se­næv­net. Vi har bl. a. få­et kri­tik for, at en kræn­ket part ik­ke fi k tid nok til at sva­re på en kri­tik, in­den ar­tik­len lå på net­tet. Det skal vi læ­re af. De fl este me­di­er vil helst kom­me først med nyhe­der­ne, men i vo­res stræ­ben eft er at væ­re hur­tigst skal kil­der­ne ha­ve or­dent­lig tid til at sva­re. Det skal vi og­så hu­ske på tirsdag, når vi fejrer no­get af det vig­tig­ste, vi har. Den frie pres­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.