SÅ­DAN BE­HAND­LER MAN ÅREKNUDER

BT - - SUNDHED -

Støt­te­strøm­pe Skum­be­hand­ling Damp­be­hand­ling La­ser­be­hand­ling Ope­ra­tion

Et let æt­sen­de præ­pa­rat sprøjtes ind i åreknu­der­ne, så åreknu­den øde­læg­ges og luk­kes til. Stof­fet blan­des li­ge før ind­sprøjt­nin­gen med luft, så der på den må­de dan­nes skum. Det la­der dog til, at be­hand­ling med skum ef­ter fem år ik­ke er li­ge så hold­bar som de an­dre me­to­der. Sam­ti­dig er der ri­si­ko for mis­farv­nin­ger fra blo­det, der bli­ver ned­brudt un­der be­hand­lin­gen. For­de­len er, at man kan væ­re klar al­le­re­de ef­ter et par da­ge

Al­le be­hand­lin­ger for åreknuder går ud på at fjer­ne el­ler øde­læg­ge de dår­ligt fun­ge­ren­de blodå­rer. Der fin­des man­ge vel­fun­ge­ren­de ve­ner i be­net, der­for kan de sy­ge sag­tens und­væ­res.

Åreknuder kan ud­vik­le sig til kro­ni­ske bru­ne mis­farv­nin­ger, ek­sem el­ler skin­ne­bens­sår. Det sker i ca. 2- 5 pct. af til­fæl­de­ne. Er din til­stand end­nu ik­ke al­vor­lig nok til ope­ra­tion, kan du med for­del bru­ge en støt­te­strøm­pe for at læg­ge et tryk på ve­ner­ne, så der ik­ke op­ho­bes blod i be­net.

Ved ope­ra­tio­nen fjer­nes de sy­ge ( og syn­li­ge) åreknuder ved, at læ­gen ud­træk­ker et stort blod­kar fra ly­sken og ned til knæ­et. Den­ne me­to­des kal­des strip­ping og går kort for­talt ud på at fjer­ne samt­li­ge ve­ner med de­fek­te klap­per. Ly­ske­o­pe­ra­tio­nen kom­bi­ne­res even­tu­elt med en ræk­ke ind­sprøjt­nin­ger, som får de små åreknuder til at størk­ne. Ulem­pen med den­ne må­de er, at det ta­ger én til to uger at kom­me sig over den, og at der kan væ­re ri­si­ko for sår­be­tæn­del­se. For­de­len er, at me­to­den har væ­ret brugt i man­ge år. Re­sul­ta­ter­ne er go­de og hold­ba­re.

Vand­dam­pen er ca. 120 gra­der varm, når den bli­ver ind­ført i den sy­ge ve­ne, men det er ik­ke no­get, man mær­ker til på grund af lo­kal­be­dø­vel­sen. Be­dø­vel­sen gør og­så, at væ­vet om­kring åren ik­ke bli­ver ska­det. Ind­gre­bet ta­ger ca. 1 ti­me og kræ­ver kun svag smer­testil­len­de me­di­cin. La­ser og ra­diobøl­ger er i de se­ne­re år og­så ble­vet en po­pu­lær be­hand­lings­form. Ved me­to­den fø­res et ka­te­ter ind i ve­nen fra knæ­et og op til ly­sken. I spid­sen af ka­te­tret er der en var­mekil­de, som tæn­des, mens ka­te­te­ret træk­kes til­ba­ge. Var­men gør, at ve­nen træk­ker sig sam­men og der­ef­ter luk­ker per­ma­nent.

Fra spid­sen af ka­te­tret sprøjtes ud på årens in­der­si­de, mens ka­te­tret træk­kes he­le vej­en gen­nem åren i lø­bet af få mi­nut­ter. Var­me­be­hand­lin­gen ’ ir­ri­te­rer’ og øde­læg­ger cel­lela­ge­ne, som be­klæ­der in­der­si­den af blod­kar­ret, så åren kram­per sig sam­men, og blo­det størk­ner. Det be­ty­der, at åren luk­ker til og der­ved går til grun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.