Afri­kansk fa­mi­lie vil ha­ve Ma­don­nas dat­ter til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

NYHED lil­le pi­ge til­ba­ge. Og i et nyt in­ter­view med den bri­ti­ske avis Daily Mail på­står fa­mi­li­en li­ge­frem, at den i 2009 lod sig over­ta­le til at la­de pi­gen fl yve hjem til USA sam­men med sin ’ nye mor’, den sten­ri­ge po­p­san­ger.

» Hvis jeg hav­de vidst, at vi al­drig fi k Mer­cy at se igen, vil­le jeg al­drig ha­ve til­ladt adop­tio­nen. «

Så­dan si­ger Mer­cys bi­o­lo­gi­ske bedste­far Saxon Maun­de, der i sin tid støt­te­de Ma­don­nas adop­tion.

I dag er Mer­cy fyldt ti år. Hun bor i New York Ci­ty sam­men med Ma­don­na og sin bror David ( og­så adop­te­ret fra Ma­lawi). Men iføl­ge fa­mi­li­en i det syd­afri­kan­ske land, var det ik­ke, hvad der den­gang i 2009 blev aft alt.

» Aft alen var, at Mer­cy skul­le be­gyn­de i sko­len og hjæl­pes i USA. Men så skul­le hun rej­se hjem og bli­ve gen­for­e­net med sin afri­kan­ske fa­mi­lie og bli­ve der. «

Så­dan si­ger Agatha Mo­lan­der, der an­gi­ve­ligt var bed­ste ve­nin­de med Mer­cys bi­o­lo­gi­ske mor Mwan­di­da Che- ke­chiwas . Mo­de­ren dø­de blot seks da­ge eft er, Mer­cy blev født. Og få da­ge se­ne­re blev den spæ­de pi­ge fl yt­tet til et nær­lig­gen­de bør­ne­hjem, da hen­des egen fa­mi­lie ik­ke kun­ne ta­ge sig af hen­de. Fun­det på bør­ne­hjem Det var på det­te børn­hjem, at Ma­don­na mød­te den lil­le pi­ge, der si­den skul­le bli­ve hen­des adop­tiv­dat­ter.

Men adop­tio­nen var fra be­gyn­del­sen pla­get af juri­di­ske pro­ble­mer. Så­le­des fast­holdt med­lem­mer af re­ge- rin­gen i Ma­lawi, at Ma­don­na her skul­le væ­re stats­bor­ger i mindst 18 må­ne­der, før hun kun­ne adop­te­re den den­gang tre- åri­ge Mer­cy.

Med hjælp fra bå­de bedste­far og far vandt den ame­ri­kan­ske po­p­dron­ning dog rets­sa­gen. Og Mer­cy slut­te­de sig til Ma­don­nas vok­sen­de fa­mi­lie på den an­den si­de af jor­den.

I dag er Ma­don­nas bi­o­lo­gi­ske dat­ter Lour­des 19 år gam­mel, san­ge­r­in­dens bi­o­lo­gi­ske søn Roc­co er 15 år, og de to adop­te­re­de børn David og Mer­cy er hen­holds­vis 11 og ti år.

I New York går Mer­cy i sko­le, og i fri­ti­den dyr­ker hun blandt an­det bal­let, ma­ler og spil­ler mu­sik. Nye aft aler? Men trods de til­sy­ne­la­den­de go­de ti­der i USA me­ner den bi­o­lo­gi­ske fa­mi­lie, at Mer­cy hø­rer til i Afri­ka.

» Det er umu­ligt at be­skri­ve, hvor me­get fa­mi­li­en el­sker lil­le Mer­cy, « si­ger mo­de­rens ve­nin­de Agatha Mo­lan­der.

» Og Jeg ved, at Mwan­di­da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.