Fem an­holdt eft er slags­mål på Aar­hus Ba­ne­gård

BT - - NYHEDER -

BALLADE Et stør­re slags­mål for­an Aar­hus Ba­ne­gård fi k i går eft er­mid­dag po­li­ti­et til at af­spær­re om­rå­det og an­hol­de fem mindst per­so­ner. Fle­re hav­de få­et min­dre ska­der, men ro­en ind­fandt sig igen ved ba­ne­går­den.

» Vi bli­ver til­kaldt til et slags­mål klok­ken 14: 54. Det er en grup­pe på syv til ot­te per­so­ner, hvoraf de fl este er kendt af os i for­vej­en, der er op­pe at top­pes, « si­ger vagt- che­fen ved Østjyl­lands Po­li­ti Jes Fre­de­rik­sen. In­tet mo­tiv Po­li­ti­et ken­der end­nu ik­ke mo­ti­vet el­ler år­sa­gen til slags­må­let, hvil­ket man ar­bej­der på at afk la­re.

Sam­ti­dig ar­bej­der po­li­ti­et med at fi nde ud af, om der er brugt vå­ben.

» Fle­re af dem har snit­sår, der kun­ne in­di­ke­re, at der er brugt vå­ben. Men vi har ik­ke fun­det kni­ve el­ler an­det på ste­det, « si­ger Jes Fre­de­rik­sen.

Iføl­ge TV2 Østjyl­land var bå­de po­li­ti og vag­ter­ne fra stor­cen­tret Bruuns Gal­le­ri på ste­det.

» Uden­for ba­ne­går­den var der po­li­ti­bi­ler, og fl ere be­tjen­te holdt nog­le mænd til­ba­ge. Vag­ter­ne fra Bruuns Gal­le­ri var der og­så, « op­ly­ser et vid­ne på ste­det til tv2oj. dk

Si­tu­a­tio­nen er bragt un­der kon­trol, og po­li­ti­et har for­ladt ste­det, op­ly­ser Jes Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.