VIDENSKAB. DK Kan jeg bru­ge ma­te­ma­tik til at vin­de i Lot­to?

BT - - NYHEDER -

’ Tænk hvis du vandt i Lot­to’, lok­ker de fra Dan­ske Spil. Men kan du hjæl­pe hel­det på vej, så ge­vin­sten rent fak­tisk bli­ver din? An­ders Sto­ck­marr, der er lek­tor ved In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Com­pu­ter Sci­en­ce på DTU, har bå­de godt og dår­ligt nyt.

» Hvis du kan fi nde en kom­bi­na­tion af tal, som an­dre ik­ke spil­ler, så kan du jo få hø­je­re ge­vinst, hvis du vin­der. Man hø­rer me­get oft e, at folk spil­ler på de­res fød­sels­dag, men de da­to­er kan jo kun gå frem til tal­let 31. Hvis man reg­ner med, at man­ge gør så­dan, så kan man væl­ge selv at spil­le på nog­le an­dre num­re, « for­tæl­ler An­ders Sto­ck­marr. Det ene­ste go­de råd Det er til gen­gæld det ene­ste go­de råd, den dan­ske lek­tor har til dem, der vil vin­de den sto­re ge­vinst. Fak­tisk skal du la­de helt væ­re med at spil­le Lot­to, hvis du ger­ne vil ha­ve pen­ge på kon­to­en.

» Du kan ik­ke gø­re no­get ved sand­syn­lig­he­der­ne - hvis du spil­ler en lot­toræk­ke, er der al­tid den sam­me chan­ce for, at en ræk­ke vil vin­de, « fast­slår An­ders Sto­ck­marr.

Al­li­ge­vel in­drøm­mer han, at han selv af og til spil­ler med.

» Jeg er fuld­stæn­dig klar over, at jeg ik­ke vin­der no­get – at jeg kø­ber en drøm – men det er jo me­get sjovt, « si­ger An­ders Sto­ck­marr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.