Nye ord: Shit­storm og crowd­plea­ser

BT - - NYHEDER -

Crowd­plea­ser, shit­storm, bla­me og twer­ke er blandt de 1.022 ord, der ne­top er kom­met med i Den Dan­ske Ord­bog og der­med er en of­fi ci­el del af det dan­ske sprog. Det over­ra­sker ik­ke en dansk pro­fes­sor. » Når man krad­ser lidt i over­fl aden, kan man se, at især tysk har på­vir­ket os li­ge si­den 1100- tal­let. Og­så fransk, ita­li­ensk og man­ge an­dre sprog har gen­nem ti­den sat de­res præg. Og nu er det så en­gelsk, « for­tæl­ler pro­fes­sor Jørn Lund, der er for­mand for Dansk Sprog­nævn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.