For­æl­dre mel­der sig sy­ge for at pas­se sy­ge børn

BT - - NYHEDER -

NØDLØSNING Når den tre­åri­ge for an­den el­ler tred­je dag i træk våg­ner op med sno­t­næ­se og høj fe­ber, ser man­ge 3F’ere sig nødsa­get til selv at mel­de sig sy­ge, så de kan pas­se de­res sy­ge barn. Det vi­ser nye tal fra Fag­bla­det 3F’s web­pa­nel, ud­ar­bej­det af Ana­ly­se Dan­mark.

Langt de fle­ste 3F’ere har bar­nets før­ste sy­ge­dag, mens an­sat­te i an­dre fag, for ek­sem­pel of­fent­ligt an­sat­te, har krav på to da­ge til at pas­se sy­ge børn. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen har he­le 46 pro­cent af de kvin­de­li­ge 3F’ere meldt sig sy­ge for at pas­se et sygt barn, mens det gæl­der for 38 pro­cent af mæn­de­ne.

Hel­le Ros­da­hl Lund, der er di­rek­tør for Cen­ter for Ba­lan­ce mel­lem Ar­bejds­liv og Fa­mi­li­e­liv, er over­ra­sket.

» Det er næ­sten til at græ­de over, at så man­ge har væ­ret nødt til at ta­ge en sy­ge­dag, selv­om det egent­lig var bar­net, der var sygt. Det bur­de jo ik­ke væ­re så­dan. Men det er jo et vil­kår, « si­ger Hel­le Ros­da­hl Lund til Fag­bla­det 3F. ’ Helt for­stå­e­ligt’ Ka­ren Sjørup, lek­tor og køns­for­sker ved RUC, er ik­ke så over­ra­sket. Man­ge har ik­ke bedste­for­æl­dre til at hjæl­pe, og så må man fin­de an­dre ve­je, når bør­ne­ne har skold­kop­per el­ler lang­tids­fe­ber.

» Det er helt for­stå­e­ligt, at fa­mi­li­en er nødt til at ind­ret­te sig på den må­de. Så­dan er li­vet, « si­ger Ka­ren Sjørup og til­fø­jer, at bør­ne­fa­mi­li­er bør ha­ve mu­lig­hed for fle­re sy­ge­da­ge.

Iføl­ge Hel­le Ros­da­hl Lund bur­de fag­for­e­nin­ger­ne ar­bej­de for, at for­æl­dre får ret­ten til fle­re da­ge til at pas­se sy­ge børn: » Man bur­de kig­ge på overenskom­ster­ne og ar­bej­de for fle­re bar­nets sy­ge­da­ge. 3F’er­ne har jo ik­ke sam­me mu­lig­hed for at ar­bej­de hjem­me­fra, som man gør i an­dre fag­grup­per, når man har et sygt barn. «

Næst­for­mand i 3F Ja­ne Korczak ærg­rer sig over re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­sen. Hun me­ner, at ar­bejds­mar­ke­dets par­ter og po­li­ti­ker­ne skal fin­de nye løs­nin­ger for de ar­bej­den­de bør­ne­fa­mi­li­er.

» Of­fent­ligt an­sat­te har krav på to da­ge til at pas­se de­res sy­ge børn, mens man in­den for det pri­va­te ty­pisk kun til­by­der de stak­kels for­æl­dre en en­kelt.

Det er jo helt hul i ho­ve­d­et. Så vidt jeg hu­sker, va­rer det mindst en uge, in­den man er rask ef­ter en om­gang skold­kop­per el­ler for den sags skyld in­flu­en­za. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.