Kom­pro­mis­løs og

BT - - KULTUR -

med ep’en Ghost’.

Som fler­tal­let af dan­ske te­e­na­ge­re be­gynd­te Var­gas i gym­na­si­et, da han var fær­dig med fol­ke­sko­len.

Det er ik­ke usæd­van­ligt, at gym­na­sie­e­le­ver stop­per, som Alex gjor­de al­le­re­de kort in­de i 1 g. Men li­ge­frem at for­la­de gym­na­si­et for at bo­sæt­te sig i Lon­don uden me­get an­det end et ta­lent og en drøm i kuf­fer­ten - det er spe­ci­elt.

» Mit ho­ved var et an­det sted på det tids­punkt, « si­ger Alex Var­gas, som BT mø­der på en café på Nør­re­bro få ti­mer in­den en ud­solgt kon­cert i Sto­re Ve­ga.

» Jeg hav­de lært en fyr, Tom­mas Ar­n­by, at ken­de, som se­ne­re blev min ma­na­ger. Al­le­re­de den­gang var han be­gyndt at sen­de mig til Göte­borg og Sto­ck­holm for at skri­ve sam­men med di­ver­se sangskri­ve­re. «

Som dreng spil­le­de Alex ’ Gi­ving Up the ho­ved­rol­len i et par mu­si­cals i Hørs­holm- om­rå­det, ’ Oscar’ og ’ Gum­mi Tarzan’. Fa­de­ren var mu­si­ker, og pas­sio­nen for mu­sik smit­te­de af på søn­nen. Det si­ger lidt om Var­gas’ ta­lent og dri­ve, at han al­le­re­de i 2003 ud­send­ste sit før­ste al­bum ’ Rook­ie’. Som 15- årig.

» Mu­sik­ken var en sko­le for mig, som jeg langt bed­re kun­ne kon­cen­tre­re mig om end den rig­ti­ge sko­le. Da jeg fik til­bud­det om at flyt­te til Lon­don og fo­ku­se­re på mu­sik­ken, be­slut­te­de jeg, at det var det, jeg vil­le. « Mo­de­ren og ma­na­ge­ren Men in­den Var­gas kun­ne sæt­te kur­sen mod Eng­land, skul­le han udenom et lil­le bump på vej­en: sin mor. Godt nok har hans for­æl­dre al­tid støt­tet ham fuldt ud, når det gjaldt mu­sik­ken. Men al­li­ge­vel - 17 år.

» Min mor hav­de en al­vor­lig snak med min ma­na­ger. Det Mu­sik­ken var en sko­le for mig, som jeg langt bed­re kun­ne kon­cen­tre­re mig om end den rig­ti­ge sko­le var vir­ke­lig face to face. Helt præ­cis hvad de tal­te om, ved jeg ik­ke, men det er nok hel­ler ik­ke me­nin­gen. Jeg tror sta­dig, min mor vil­le ta­ge en al­vor­lig snak med ham, hvis der skul­le ske no­get med mig, selv i dag i en al­der af 28, « si­ger Var­gas gri­nen­de.

» Jeg hav­de ik­ke få­et lov til at rej­se der­over, hvis det ik­ke hav­de væ­ret for Tom­mas, « til­fø­jer han.

Mens Alex flyt­te­de rundt i og i om­eg­nen af Lon­don ar­bej­de­de han sam­men med for­skel­li­ge pro­du­ce­re og sangskri­ve­re.

I en al­der af ba­re 18 stif­te­de han sit før­ste band, Va­ga­bond, der hur­tigt blev bå­ret på en bøl­ge af vel­vil­je, og­så i mu­sikpres­sen. Ban­det op­t­rå­d­te på to ud­solg­te tur­néer og nå­e­de bl. a. at op­træ­de på ver­dens stør­ste ro­ck­festi­val Gla­ston­bury i Eng­land.

Al­li­ge­vel be­slut­te­de den am­bi­tiø­se dan­sker at luk­ke og sluk­ke. Var­gas går ik­ke på kom­pro­mis med sin pas­sion,

» Va­ga­bond fik ud­sendt et al­bum, men det lød elen­digt. Jeg tror, vi al­le gav op. Der var en fæl­les fø­lel­se af, at der ik­ke var en frem­tid for no­gen af os i det band. « In­spi­re­ret af The Be­at­les Ef­ter­føl­gen­de har han bl. a. ar­bej­det sam­men med en mas­se kre­a­ti­ve men­ne­sker. Men først og frem­mest sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.