Pas­sio­ne­ret

BT - - KULTUR - • FO­TO: MAR­TIN SYLVEST

• Ale­xan­der Var­gas Blay, bed­re kendt som Alex Var­gas, er san­ger, sangskri­ver og pro­du­cer. Han er 28. Sat i ver­den af en dansk/ en­gelsk mor og en far, op­rin­de­lig fra Uru­gu­ay. • Han fl yt­te­de til Lon­don i 2005 og fi k pla­de­kon­trakt med ban­det Va­ga­bond, som stop­pe­de i 2010. • Han har sun­get med og skre­vet til tran­ce­ban­det Above & Bey­ond. • Han har ud­sendt mu­sik på det dan­ske Co­pen­ha­gen Records si­den 2014. Bl. a. sing­len ’ Till Fore­ver Runs Out’ fulgt af ’ So­lid Gro­und’og nu EP’en ’ Gi­ving Up The Ghost’. kan man ik­ke kom­me udenom. Jeg sy­nes næ­sten, det er uhø­fl igt ik­ke at næv­ne dem først. Spe­ci­elt som ro­ck­mu­si­ke­re. Al­le gu­i­tar­hel­te­ne, Hen­drix og Jim­my Pa­ge. Mi­ne ynd­lings­san­ge­re er Sam Cook og Aretha Franklin. Ik­ke at der ik­ke er an­dre ny­e­re san­ge­re. Men der er en ner­ve i den tids mu­sik, som man sjæl­dent hø­rer i dag. «

En af de unik­ke ting ved Var­gas’ mu­sik er, at den til dels op­står i rum­met, når han spil­ler li­ve. Tom­my og han selv spil­ler uden elek­tro­nisk hjælp i form af et ryt­mespor.

» Jeg sto­ler ik­ke nok på min egen fl yvsk­hed til at kun­ne spil­le til et cli­ck. Vo­res mu­sik er en le­ven­de or­ga­nis­me. Det er ke­de­ligt, hvis al­le show skal væ­re det sam­me, « si­ger han.

Og­så på det punkt min­der Var­gas om ne­top af­dø­de Prin­ce.

» En af de ting, der al­tid har Va­ga­bond fi k ud­sendt et al­bum, men det lød elen­digt. Jeg tror, vi al­le gav op Alex Var­gas fa­sci­ne­ret mig hos Prin­ce - og Bowie - er den må­de, de kun­ne bru­ge de­res stem­mer på. Der var så man­ge per­son­lig­he­der i Prin­ce’ stem­me. Den dyb­t­fø­len­de, den vre­de, den sky, den se­xe­de, den me­get ro­man­ti­ske. « ’ Mit bud­skab er kær­lig­hed’ Se­ne­st har Var­gas tur­ne­ret med folk­ban­det ’ Bear’s Den’. Det en del af det, han kalder mu­sik­kens sko­le. Læ­re­rigt, men ik­ke spe­ci­elt ind­brin­gen­de. Han har lø­ben­de haft mo­del­ar­bej­de, der kun­ne be­ta­le, at han kun­ne fo­ku­se­re på sin mu­sik, pro­du­ce­re, kø­re sit eget stu­die. Ind­spil­le på det, han kalder et godt de­mo­ni­veau.

» Jeg går eft er at væ­re glad selv, at ar­bej­de med et hold, hvor al­le er gla­de. Selv­føl­ge­lig drøm­mer jeg om at spil­le for en mas­se tu­sin­de men­ne­sker en dag. Men hvis jeg når til 40 år uden at ha­ve prø­vet en sta­dion­tur­né, bli­ver jeg ik­ke skuff et. Hvis du hav­de spurgt mig, da jeg var 20- 21 år gam­mel, var min at­ti­tu­de me­get me­re ’ alt el­ler in­tet’. Det skul­le væ­re det stør­ste band i ver­den, « si­ger Var­gas og til­fø­jer:

» Det er så sjæl­dent, at du når til et ni­veau som Ed She­e­ran. Jeg vil ger­ne kun­ne tur­ne­re. Vi, der står på sce­ner­ne, er lidt små- narcis­si­sti­ske. Vi vil ger­ne ha­ve, at folk lyt­ter til os. Jeg fø­ler helt op­rig­tigt, at mit bud­skab er kær­lig­hed, « si­ger Var­gas.

» Det er li­ge me­get, om du for­står min hi­sto­rie, ba­re du kan hø­re din egen i min mu­sik. «

Var­gas op­træ­der som­me­ren over på 20 festi­va­ler i Eu­ro­pa og Skan­di­navi­en. I fre­dags på Spot Festi­va­len i Aar­hus. Se­ne­re Roskil­de Festi­val, Smuk­fest, Nort­hSi­de, Won­der­festiwall på Born­holm og Ni­be. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at St­eff en Brandt ik­ke har den mest vo­lu­mi­nø­se stem­me i ver­den. I ste­det for­står han at bru­ge sin stem­me til at ma­le hver­dags­bil­le­der med spro­gets pen­sel­strøg, og ne­top den ev­ne fi k luft un­der vin­ger­ne i fre­dag aft ens kon­cert med det aar­hu­si­an­ske stry­ger en­sem­b­le Who Kil­led Bam­bi. I skæ­ret fra rø­de lam­per sad de seks stry­ge­re på trækas­ser, mens St­eff en Brandt selv ind­fandt sig på mid­ten af sce­nen. Gu­i­ta­ren tog en hvi­le­dag, og det var ty­de­ligt at mær­ke, hvor­dan san­ge­rens gu­i­ta­ram­puta­tion føl­tes blot­ten­de.

Han tog det dog med op­hø­jet ro og vir­ke­de selv be­ta­get af stry­ge­ren­sem­blets ci­ne­ma­ti­ske og sørg­mo­di­ge ar­ran­ge­men­ter.

Den in­ti­me stem­ning ind­traf hur­tigt med lu­ne­ful­de anek­do­ter mel­lem san­ge­ne, der blev kvit­te­ret med smæl­den­de lårklask fra pu­bli­kums­ræk­ker­ne.

’ Stjer­nen over Bjer­ring­bro’ blev plud­se­lig sva­ret på, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.