Lu­ne­fuldt og sørg­mo­digt

BT - - KULTUR -

der fi ndes me­re mel­lem him­mel og jord end luft ( og fa­døl). Hi­sto­ri­en om, hvor­dan Ma­rilyn Mon­roe kun­ne be­fi nde sig i en dansk provins­by med en hånd­fuld sme­de, blev for­vand­let til et fi lmisk og be­drø­vet styk­ke mu­sik, hvor kon­tra­sten mel­lem san­ge­rens be­græn­se­de klan­gre­gi­ster og stry­ger­nes stor­lad­ne to­ner stod ly­sen­de klar.

Til gen­gæld lag­de de fi ne ar­ran­ge­men­ter en so­lid gro­bund for sang­tek­ster­ne, der spi­re­de frem mel­lem de pib­len­de og svul­men­de stry­ge­re.

Den un­ge san­ge­r­in­de Lin Ro­sen­beck fra or­ke­stret Nav­ne­løs blev kon­cer­tens over­ra­sken­de indslag, da hun li­ste­de ind på sce­ne­gul­vet og foræ­re­de Brandts vo­kal de nu­an­cer, han ik­ke selv møn­stre­de.

Med en stem­me så skrø­be­lig som hå­re­ne i vi­o­li­ner­nes stren­ge lyk­ke­des det at bin­de sløj­fe om mø­det mel­lem de stor­lad­ne klas­si­ske stry­ge­re og po­p­mu­sik­ken, hvor hver­dags­ba­na­li­te­ter kan væ­re li­ge­så sinds­op­ri­ven­de som Wag­ners sto­re sym­fo­ni­er.

Mest vel­lyk­ket var san­ge som ’ Bag dug­ge­de ru­der’, hvor der fo­re­gik en fi n veks­len mel­lem stry­ger­ne og Brandt, der hver især fi k lov at vi­se de­res styr­ker.

Et even­tyr­ligt mel­lem­spil blev vi­su­a­li­se­ret med trækro­ner og skums­prøjt fra et lær­red bag dem, og når selv na­tu­ren syn­ger med, bli­ver det vist ik­ke me­re stem­nings­fuldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.