Sa­rah

GLERUP

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvis du var ho­ved­rol­len i en fi lm, hvem var du så? Hvad me­ner du er den vig­tig­ste livs­vis­dom? Du er med i En­heds­li­sten. Hvad er din mær­kesag? Hvad er din stør­ste sty rke – og svag­hed? Hvad me­ner du kun­ne gø­re Dan­mark til et bed­re sted? 31 år, bor på Fre­de­riks­berg, ’ X Fa­ctor’- del­ta­ger og cand. mag. i fi lm- og me­di­e­vi­den­skab

Les­bi­sk, ven­stre­ra­di­kal, sto­re­søster­hu­ma­ni­st­nørd med mu­skel­svind. ’ Sa­rah’ be­ty der prin­ses­se. Jeg fo­re­træk­ker de slag­kraft ige af slagsen, så det må klart væ­re prin­ses­se Leia i Star Wars. At al­le men­ne­sker har uen­de­lig vær­di, uan­set ar­bejd­s­ev­ne, hud­far­ve, al­der, køn og seksu­a­li­tet. Og den vær­di hver­ken kan el­ler skal vi gø­re op i kro­ner og øre. So­ci­al­po­li­tik og mang­fol­dig­heds­po­li­tik. Min stør­ste svag­hed må vel bog­sta­ve­ligt talt væ­re mu­skel­svind. Men den har nok gi­vet mig min stør­ste sty rke – nem­lig blik for, at men­ne­sker ik­ke er født med sam­me for­ud­sæt­nin­ger. Så hvis vi vil sik­re al­le de sam­me mu­lig­he­der, skal vi be­hand­le folk for­skel­ligt. Vi skal pri­o­ri­te­re det stær­ke fæl­les­skab, som er vo­res vel­færds­sam­fund, og sik­re, at al­le får li­ge mu­lig­he­der. Og­så når det in­de­bæ­rer, at no­gen har brug for en lil­le smu­le hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.