5 per­ler i Bar­ce­lo­nas

BT - - REJSER -

af­slap­pe­de stem­ning og det fl in­ke vært­spar har al­li­ge­vel få­et lok­ket de lo­ka­le til – og i dag er Ma­da­me Ge­or­ge ble­vet man­ges stam­bar. Al­le er vel­kom­ne, un­ge, æl­dre og fa­mi­li­er med børn. Ba­rens spe­ci­a­le er co­ck­tails til ri­me­li­ge pri­ser, og er man glad for en god rom el­ler whi­sky, er det her, man skal ny­de den, da ud­val­get er langt bre­de­re end man­ge an­dre ste­der. En af ste­dets spe­ci­a­li­te­ter er pi­sco sour, som Mel, der er fra Peru, mixer til per­fek­tion. Ugen hos Ma­da­me Ge­or­ge går sin ro­li­ge gang. Fre­dag og lør­dag er der me­re gang i den med f. eks. li­vemu­sic, DJ’s el­ler drags­hows. 130 ÅR MED VIN Hvad: La Pu­bil­la del Tau­lat Bar Hvor: Car­rer Ma­ria Agu­i­lo 13 In­fo: 0034 93 22534 20 Et glas vin på ho­tel­bal­ko­nen er skønt, og et fan­ta­stisk sted at kø­be den er i Bar Bo­de­ga Pu­bil­la de Tau­lat, som har ek­si­ste­ret si­den 1886. På hyl­der­ne lig­ger sto­re tøn­der fyldt med vin og ver­mouth, li­ge til at tap­pe af. Nog­le af tøn­der­ne er li­ge så gam­le som bo­de­ga­en. Her er og­så fl aske­vin i lan­ge ba­ner, over­ve­jen­de lo­kal, ca­va og spi­ri­tus. Kig­ger I opad, ser I en ud­stil­ling af stø­ve­de fl asker med over 100 år gam­mel vin. Fla­sker, som i dag er fre­de­de.

Man bli­ver mod­ta­get med åb­ne ar­me af in­de­ha­ve­ren Jesus Lopez, når man an­kom­mer. Han er stolt af sin bo­de­ga og dens tra­di­tio­ner, og han er et uni­kum, når det gæl­der om at fi nde frem til en vin eft er din smag. Et par fam­len­de ord om sød el­ler tør, så er han spo­ret ind. Gå ik­ke glip af en tøn­de­vin. De fås fra ca 10 kr. for en fl aske, og er af god kva­li­tet. Med­bring en tom vand­fl aske el­ler spørg Jesus. Han gem­mer fl asker til det sam­me.

Er I ble­vet sult­ne, lig­ger der en ta­pas­bar i lo­ka­let ved si­den af med uden­dørs ser­ve­ring. Den har sam­me navn som bo­de­ga­en, og in­de­ha­ve­ren er Jesus’ bror, Mi­gu­el An­gel. SPIS SOM CATALANERNE Hvad: Bi­taCora Bar Restau­ran­te Hvor: Car­rer de Ra­mon Tur­ru 240 In­fo: face­book. com/ bi­ta­cora­pob­lenou Be­gyn­der sul­ten at mel­de sig, by­der den nyåb­ne­de bar og re­stau­rant Bi­taCora på hjem­mela­vet mad og ta­pas til go­de pri­ser med et me­nu­kort af­stemt eft er års­ti­den og det lo­ka­le mar­keds dags­ud­bud. Fisk ind- går i man­ge af ret­ter­ne – op­lagt, når man bor ved ha­vet. Stem­nin­gen i re­stau­ran­ten er ufor­mel og hyg­ge­lig, og man fø­ler sig me­get vel­kom­men. Her er avi­ser, ma­ga­si­ner og le­ge­tøj til utå­l­mo­di­ge børn, og bag ba­ren står dyg­ti­ge folk, der ved, hvad ser­vi­ce er og som ny­der de­res job. Gen­nem de åb­ne dø­re ud til køk­ke­net kan man for­nem­me den sam­me en­tu­si­as­me og glæ­de ved at la­ve god mad af go­de råva­rer. In­de­ha­ve­ren Fer­nan­do Itur­ra har få­et sam­let en stab af kol­le­ger, som ar­bej­der godt sam­men, og som al­le gør de­res, for at de­res gæ­ster går gla­de her­fra. End­nu et plus er ter­ras­sen med bor­de og pa­ra­sol­ler, hvor man kan ny­de en drink, et par ta­pas el­ler må­ske en ’ me­nu del del dia’, som be­står af en for­ret, en ho­ved­ret, des­sert, kaff e og et glas vin – til 10 eu­ro ( 75 kr.). Men man kan selv­føl­ge­lig og­så be­stil­le a la car­te. KÆMPEMÆSSIGT MARKED Hvad: Pa­lo Alto Mar­ket Hvor: Car­rer Pel­lai­res 30 In­fo: pa­lo­alt­o­mar­ket. com Folk fra he­le Bar­ce­lo­na strøm­mer til, når Pa­lo Alto Mar­ket den før­ste we­e­kend i hver må­ned slår po­r­te­ne op til 150 stan­de, der by­der på alt fra mu­si­kop­le­vel­ser, mad­bo­der, kunst­hånd­værk, de­sign og så­gar hip­pe fri­sør­sa­lo­ner i det fri. Og­så om­gi­vel­ser­ne er helt fan­ta­sti­ske – en grøn oa­se med et væld af ekso­ti­ske træ­er, plan­ter og blom­ster. Man kan bru­ge ti­mer på ba­re at ny­de fro­dig­he­den og skøn­he­den.

» Man­ge af ud­stil­ler­ne er fa­ste, men hvert marked by­der al­tid på nye ud­stil­le­re og kunst­ne­re, « for­tæl­ler Pau­la Ma­ri­scal, der er mar­ke­ting­di­rek­tør og en af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne.

» Det kan f. eks. væ­re dyg­ti­ge ga­demu­si­kan­ter el­ler un­ge de­sig­ne­re, der her får chan­cen for at kom­me ud til man­ge men­ne­sker. En del af kon­cep­tet er nem­lig at ska­be nye mu­lig­he­der for al­le slags un­ge ta­len­ter, der har kva­li­tet og ori­gi­na­li­tet i fo­kus, « for­kla­rer hun.

Kon­cep­tet fun­ge­rer, og stem­nin­gen er fan­ta­stisk – al­le hyg­ger sig, kæ­re­ster kys­ser, børn le­ger, der bli­ver spist god mad og druk­ket kol­de øl. Det før­ste marked løb af stab­len i de­cem­ber 2014. Spæn­din­gen var stor hos ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne, der hav­de kal­ku­le­ret med 4- 5.000 be­sø­gen­de. Der kom 15.000, og det er, hvad om­rå­det kan bæ­re. Så det er en god idé at kom­me i god tid – mar­ke­det har åbent fra kl. 11 til 21. En­tré ko­ster tre eu­ro ( 22,5 kr.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.