Så bil­lig er en smut­tur

BT - - REJSER -

STORBYFERIE Kri­sti him­mel­fart­s­dag og pin­sen står for dø­ren, og det be­ty­der en ek­stra fe­ri­e­dag el­ler to for de fle­ste. Og er det ik­ke kir­ken, fa­mi­li­en el­ler som­mer­hu­set, der skal be­sø­ges, så er det al­le­ti­ders chan­ce for at ta­ge på op­le­vel­se i Eu­ro­pa. Trods høj­ti­der er pri­ser­ne til Eu­ro­pas stor­by­er nem­lig ge­ne­relt la­ve, og tur- re­tur- pri­ser i pin­sen fra Kø­ben­havn til Lon­don på ba­re 498 kr. og 655 kr. til Edin­burgh kan vel få det til at gib­be i en­hver rej­se­ly­sten sjæl.

BT har i sam­ar­bej­de med rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Tra­vel­mar­ket fun­det de bed­ste pri­ser i pin­sen fra Kø­ben­havn og til de p. t. fi­re mest po­pu­læ­re eu­ro­pæ­i­ske stor­by­er, og her er det kun Bar­ce­lo­na, der stik­ker ne­ga­tivt ud med tur- re­tur- pri­ser på over 2.000 kr.

» Er pri­sen vig­tig, vil der klart væ­re an­dre tids­punk­ter, hvor det er bil­li­ge­re at be­sø­ge den ca­ta­lan­ske stor­by, som ny­der en enorm po­pu­la­ri­tet i dis­se år. Men el­lers må man ge­ne­relt si­ge, at det fort­sat er mu­ligt at kom­me bil­ligt på storbyferie i for­å­ret – og­så når det gæl­der po­pu­læ­re fe­ri­e­pe­ri­o­der som da­ge­ne fra den 5. til den 8. maj, om­kring Kri­sti him­mel­fart­s­dag, og ugen ef­ter i pin­sen, « for­kla­rer Ole Stou­by, der er di­rek­tør hos Tra­vel­mar­ket. La­ve­re pri­ser end no­gen­sin­de Sam­men med Tra­vel­mar­ket har vi og­så kig­get pri­ser­ne igen­nem på fly til Eu­ro­pas øv­ri­ge stor­by­er og bars­ler der­for med en li­ste med fi­re al­ter­na­ti­ve stor­by­er, hvoraf de to i pin­sen kan be­sø­ges til flypri­ser på lidt over 1.000 kr. og alt­så skot­ske Edin­burgh til fa­vorab­le 655 kr., mens flypri­ser­ne til Mila­no li­ge­le­des er sær­de­les bud­get­ven­li­ge med ba­re 781 kr.

» Så bli­ver det næp­pe hel­ler me­get bil­li­ge­re, « på­pe­ger Ole Stou­by, der me­ner, at flypri­ser­ne i Eu­ro­pa ge­ne­relt er la­ve­re end no­gen­sin­de:

» Kon­kur­ren­cen er øget be­trag­te­ligt. Der er sim­pelt­hen fle­re fly i luf­ten og der­for fle­re sæ­der, der skal sæl­ges, hvil­ket pres­ser pri­ser­ne til glæ­de for de rej­sen­de. « Vi vil til Pa­ris igen Det er ik­ke kun lav­pris­sel­ska­ber­ne, som er ude med bil­li­ge flypri­ser i pin­sen. De tra­di­tio­nel­le ru­te­sel­ska­ber føl­ger med ned i pris, og ek­sem­pel­vis er Air Fran­ces mi­ni­pri­ser på en tur- re­tur- flyv­ning til Pa­ris til 763 kr. be­stemt et pin­se­til­bud af de bed­re.

Den la­ve pris skyl­des i øv­rigt i langt hø­je­re grad kon­kur­ren­ce på ru­ten Kø­ben­havn- Pa­ris end de vold­som­me ter­r­or­an­greb i ja­nu­ar og novem­ber sid­ste år. De cho­ke­ren­de be­gi­ven­he­der den­gang sat­te na­tur­ligt med et slag turist­strøm­men på stand­by, men ly­sten til at be­sø­ge By­er­nes By er til­ba­ge med ufor­mind­sket kraft. Hos Tra­vel­mar­ket faldt søg­ning er­ne til et næ­sten nul­punkt ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne, men be­gynd­te re­la­tivt hur­tigt at sti­ge igen og er nu på nor­malt ni­veau. Og hos bå­de Air Fran­ce og SAS mel­der man om book­in­ger til Pa­ris på sam­me ni­veau som før de gru­som­me be­gi­ven­he­der. Gu­i­de til de bed­ste pri­ser De fle­ste dan­ske­re el­sker jag­ten på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.