I pin­sen

BT - - REJSER -

Kon­kur­ren­cen er øget be­trag­te­ligt. Der er sim­pelt­hen fl ere fl y i luft en og der­for fl ere sæ­der, der skal sæl­ges, hvil­ket pres­ser pri­ser­ne til glæ­de for de rej­sen­de

Ole Stou­by, Tra­vel­mar­ket

et godt til­bud, og tu­sind­vis af dan­ske­re er hver dag på jagt eft er bil­li­ge fl ybil­let­ter. Man­ge gør det via tje­ne­ster som Tra­vel­mar­ket, Mo­mon­do el­ler Skyscan­ner, der er rej­se­sø­ge­ma­ski­ner, hvor en sø­gero­bot fi nder de bed­ste og bil­lig­ste fl ybil­let­ter hos så­vel fl ysel­ska­ber som on­li­ne­rej­sesel­ska­ber.

Hos dan­ske­je­de Tra­vel­mar­ket sø­ger de fl it­ti­ge ro­bot­ter igen­nem fl ere end 1.000 webs­i­der eft er de bed­ste til­bud, og oft e ta­ger en søg­ning blot få se­kun­der. Lidt læn­ge­re tid ta­ger det, hvis man selv vil sæt­te sig ind i den jung­le af mu­lig­he­der, som net­tet i dag gi­ver for­bru­ger­ne, for selv at fi nde ne­top den bil­let, der pas­ser pen­ge­pung og øn­sker bedst – og sam­ti­dig und­gå fald­gru­ber. Men og­så her er der hjælp at få hos Tra­vel­mar­ket, idet man på tra­vel­mar­ket. dk til­by­der en glim­ren­de, gra­tis e- bog på 48 si­der med mas­ser af go­de råd om, hvor­dan man fi nder ik­ke ba­re de bil­lig­ste fl ybil­let­ter, men og­så de bil­lig­ste ho­tel­ler og f. eks. so­log ba­de­fe­ri­er. Op­gør med myte I bo­gen, der er skre­vet af Ole Stou­by, gø­res der bl. a. op med en me­get ud­bredt myte, nem­lig, at det er en god idé at skift e brow­ser el­ler f. eks. fra com­pu­ter til smartp­ho­ne in­di­mel­lem, når man sø­ger eft er fl ybil­let­ter. Iføl­ge Ole Stou­by tror man­ge fejl­ag­tigt, at fl ysel­ska­ber­ne kan se, at man tid­li­ge­re har søgt på en be­stemt desti­na­tion, hvor­for de sæt­ter pri­sen op, hvis man sø­ger sam­me rej­se igen.

» Så­dan for­hol­der det sig på in­gen må­de, « for­kla­rer Ole Stou­by. » Der kan til gen­gæld ske det, at de bil­li­ge fl ybil­let­ter, man har set tid­li­ge­re på da­gen og nu vil ind og be­stil­le, er ble­vet solgt, og der­for er øv­ri­ge le­di­ge plad­ser ryk­ket en pris­klas­se op. El­ler og­så har man må­ske fun­det bil­let­ten via en rej­se­sø­ge­ma­ski­ne for si­den at gå ind på rej­sesel­ska­bets egen webs­i­de for at kø­be bil­let­ten, hvor det så kan ske, at pri­sen er hø­je­re. Det skyl­des imid­ler­tid, at man­ge on­li­ne­rej­se­bu­reau­er fak­tisk kø­rer med en smu­le dy­re­re pri­ser på de­res eg­ne si­der end via rej­se­sø­ge­ma­ski­ner­ne. «

Ole Stou­by stø­der igen og igen på myten og un­drer sig over, at der stort set al­drig er no­gen, som hæft er sig ved, at pri­sen ved an­den, tred­je el­ler fj er­de søg­ning må­ske i ste­det er ble­vet bil­li­ge­re, da det oft e og­så må væ­re til­fæl­det. Og skul­le nog­le kun­ne be­vi­se, at der ik­ke er ta­le om en myte, men at fl ysel­ska­ber­ne rent fak­tisk sny­der kun­der­ne, så er han ger­ne den gla­de gi­ver af en fl aske champag­ne. Og ik­ke en af de bil­li­ge, fun­det på en til­fæl­dig sø­ge­ma­ski­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.