Fe­sten er en­de­li

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

selv man­den, der sat­te gang i Lei­ce­ster- bor­ger­nes fest, men det vir­ker til, at han selv er over­væl­det over, hvil­ket om­fang det har ta­get, da han får at vi­de, at by­ens sko­ler er ble­vet ma­let hvi­de og blå, og ny­bag­te for­æl­dre kalder de­res dren­ge for – ja, hvad el­lers? Clau­dio.

» Er det rig­tigt? Det er jo fan­ta­stisk. Man­ge tak for det, « si­ger Lei­ces­ter­ma­na­ge­ren.

» Har de og­så ma­let sko­ler­ne overalt? Det har jeg ik­ke set før, men ef­ter et mester­skab, må­ske ja. I Ita­li­en er vi me­get over­troi­ske, og vi har al­drig travlt med at gø­re den slags, « til­fø­jer den gar­ve­de Clau­dio Ra­ni­e­ri, som må­ske for­sø­ger at sæt­te en lil­le dæm­per på fest­lig­he­der­ne i Lei­ce­ster.

» Vi kæm­per for den­ne drøm, men den er ik­ke gå­et i op­fyl­del­se end­nu. Og jeg kan da godt se, at by­en er be­gyndt at fejre gul­det, men det er vig­tigt for mig at for­tæl­le fan­se­ne, at vi er nødt til at ar­bej­de vi­de­re. Vi har en me­get, me­get svær kamp for­an os, og jeg har me­get respekt for Lou­is SØN­DAG 1. MAJ 2016 van Gaal og Man­che­ster Uni­ted. Jeg ved, at det bli­ver en me­get svær kamp for os, men vi ta­ger af­sted med sam­me men­ta­li­tet, som vi har gjort i an­dre kam­pe. Vi skal spil­le den bed­ste kamp i sæ­so­nen for at vin­de. «

Og vin­der Lei­ce­ster over Man­che­ster Uni­ted, er der ik­ke me­re at dis­ku­te­re. Så kan al­le by­ens bor­ge­re uden be­kym­rin­ger ta­ge ned på pu­b­ben og få den lo­ka­le Ja­mie Var­dy- øl til en fest, der al­le­re­de, el­ler en­de­lig om man vil, er i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.