Lei­cesters hi­sto­rie ud­kom­mer som bog

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FORTÆLLING

Hi­sto­ri­en om Lei­cesters for­mi­dab­le sæ­son er så god, at der bli­ver skre­vet en bog om den. Det er den lo­ka­le fod­boldskri­bent, Rob Tan­ner, som har dæk­ket Kas­per Sch­mei­chels klub i syv sæ­so­ner, der er man­den bag bo­gen. Den hed­der selv­føl­ge­lig ’ 5000- 1’, for­di book­ma­ker­ne før sæ­so­nen gav pen­ge­ne 5.000 gan­ge til­ba­ge for et Lei­ce­ster- mester­skab.

Rob Tan­ner for­tæl­ler, at han i bo­gen vil skri­ve et af­snit om klub­bens dan­ske må­l­mand, Kas­per Sch­mei­chel.

» Der bli­ver ik­ke et helt ka­pi­tel om Kas­per, men jeg skri­ver et af­snit om ham, for­di han har så stor en be­tyd­ning i trup­pen. Jeg be­skri­ver, hvor­dan han blev Lei­ce­ster- spil­ler og blev vra­get i Le­eds, der of­fent­ligt gik ud og no­get uvant sag­de, at man solg­te ham, for­di han var for dår­lig. Nu er han så en af de bed­ste må­l­mænd i Pre­mi­er Le­ague og kå­ret til årets spil­ler i Dan­mark, « si­ger Rob Tan­ner og til­fø­jer:

» Jeg for­tæl­ler og­så om det, der ske­te ef­ter ude­kam­pen mod Ar­se­nal, da Lei­ce­ster tab­te, og Dan­ny Simp­son kon­tro­ver­si­elt blev smidt ud. Ar­se­nal score­de på et sidste­mi­nut­smål af Dan­ny Wel­beck. Og når du ta­ber den slags kam­pe, har du brug for en stærk ka­rak­ter med et ro­ligt sind til at ta­le med pres­sen, for hvis en ung spil­ler kom­mer ud, si­ger han ba­re alt, hvad han me­ner og kan bli­ve ramt af fø­lel­ser­ne, men den­gang kom Kas­per ud, og han ta­ler ik­ke sær­ligt tit med pres­sen. « Stor au­to­ri­tet » Kas­per tal­te med så stor au­to­ri­tet og ele­gan­ce, at jeg tænk­te: ’ Wow, han er ble­vet en vok­sen mand nu’. Når man tæn­ker på, hvor me­get han har kæm­pet for at kom­me ud af sin fars skyg­ge og sam­ti­dig ha­ve den skuf­fel­se med sig fra Le­eds, har han vir­ke­lig ryk­ket sig og er ble­vet en sand le­der, « fort­sæt­ter Rob Tan­ner, der i øje­blik­ket er travlhe­den selv.

» Jeg skri­ver og skri­ver og har slet ik­ke set min ko­ne i de sid­ste ot­te uger. Jeg har skre­vet 82.000 ord og er sta­dig ik­ke ble­vet fær­dig. Min ud­gi­ver har sagt, at den er for lang, og græn­sen er 300 si­der, for el­lers vil nog­le af ud­by­der­ne ik­ke ha­ve den, så jeg er nødt til at skæ­re i den, men hi­sto­ri­en bli­ver jo ba­re bed­re og bed­re he­le ti­den. Så det er svært at for­kor­te den. «

Rob Tan­ners bog ud­kom­mer ef­ter 26. maj og bli­ver ud­gi­vet i 20.00025.000 ek­sem­pla­rer glo­balt. Hvis in­ter­es­sen i Dan­mark bli­ver stor nok, vil ud­gi­ve­ren og­så la­ve en over­sæt­tel­se på dansk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.