’ LYT TIL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I SOCHI re­præ­sen­tan­ter fra de 11 team, ba­ne- eje­re, sponso­rer og le­ve­ran­dø­rer ( som Pi­rel­li). FIAs Ver­dens­råd be­står ho­ved­sa­ge­ligt af em­beds­mænd fra de na­tio­na­le au­to­mo­bil­klub­ber, der ud­gør FIA. Blandt de me­get få ik­ke- em­beds­mænd er For­mel 1s øko­no­mi­ske bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­ne og præ­si­den­ten for FIAs kø­rer- kom­mis­sion, dan­ske­ren Tom Kri­sten­sen.

Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at der ik­ke er ak­ti­ve kø­re­re i hver­ken kom­mis­sio­nen el­ler rå­det.

Det er kø­rer­ne, der er spor­tens stør­ste stjer­ner, og det er kø­rer­ne, der sæt­ter li­vet på spil. Al­li­ge­vel har de alt­så re­elt in­tet at skul­le ha­ve sagt, når frem­ti­dens reg­ler fast­læg­ges. Det vil en ræk­ke af de nu­væ­ren­de For­mel 1- kø­re­re ha­ve la­vet om på, og de­res fag­for­e­ning, Grand Prix Dri­vers’ As­so­ci­a­tion ( GPDA) er nu me­re ak­tiv og ag­gres­siv end i man­ge år.

Ho­ved­par­ten af fel­tet ( in­klu­si­ve Ke­vin Magnus­sen) er med­lem­mer af GPDA, men in­gen af de ak­ti­ve kø­re­re har tid el­ler over­skud til at le­de or­ga­ni­sa­tio­nen.

Den tid­li­ge­re For­mel 1- kø­rer og Le Mans- vin­der, Ale­xan­der Wurz, er der­for valgt til præ­si­dent, og han ser ud til at ha­ve mo­det til at gå i clinch

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.