En lang snak om for­dæk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MANG­LEN­DE VARME

En pla­ce­ring som num­mer 17 i kva­li­fi ka­tio­nen til det rus­si­ske grand­prix var ik­ke li­ge sagen for Ke­vin Magnus­sen. Han for­kla­re­de det skuff en­de re­sul­tat med, at han ik­ke kun­ne få op­ti­mal varme i si­ne for­dæk.

No­get an­det af for­kla­rin­gen ved Ke­vin Magnus­sens plads langt til­ba­ge i fel­tet kan for­ment­lig ha­ve at gø­re med hans gu­le ra­cer, hvor dens mang­len­de mo­tor­kraft og down­for­ce, der gi­ver den vej­greb i svin­ge­ne, gør det svært.

Men det af­gø­ren­de for den skuf­fen­de 17. plads var iføl­ge den dan­ske ra­cer­kø­rer, at dæk­ke­ne ik­ke fun­ge­re­de. Det kan ly­de bå­de ba­nalt og un­der­ligt, at ver­dens mest avan­ce­re­de gum­mi­blan­ding ik­ke fun­ge­rer. Og Ke­vin Magnus­sen be­gav sig da og­så ud i en læn­ge­re for­kla­ring eft er kva­li­fi ka­tio­nen i Sochi.

» Der var no­get, som æn­dre­de sig fra tred­je træ­ning og til nu. Jeg tror ik­ke, vi fi k dæk­ke­ne til at vir­ke. Der Der var no­get, som æn­dre­de sig fra tred­je træ­ning og til nu. Jeg tror ik­ke, vi fi k dæk­ke­ne til at vir­ke er et ret lil­le vin­due for, hvor dæk­ke­ne vir­ker. I tred­je træ­ning var vi gla­de og syn­tes, at det vir­ke­de godt. Men i tid­tag­nin­gen var dæk­ke­ne ik­ke varme nok. Det er lidt svært at si­ge hvor­for, men så­dan er det. Jeg sy­nes hel­ler ik­ke, at jeg fi k en sær­lig god om­gang. Det var lidt en mis­set mu­lig­hed, når man var så tæt på Q2, « sag­de Ke­vin Magnus­sen til TV3 Sport.

Dan­ske­ren slut­te­de li­ge for­an sin team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer, og det var som så­dan fi nt nok. Men det er in­gen tvivl om, at Re­nault­bos­ser­ne nok hav­de ven­tet, at de­res dan­ske kø­rer kun­ne pla­ce­re dem læn­ge­re frem­me på start­grid­den. Nem­me bag­dæk Men igen. Dæk­ke­ne vil­le ik­ke. Og det var især de to for­dæk, der gav pro­ble­mer.

» Bag­dæk­ke­ne er nem­me nok at få op i tem­pe­ra­tur, men for­dæk­ke­ne er rig­tigt svæ­re. Så det hand­ler om at kø­re fi re om­gan­ge først, der får for­dæk­ke­ne til at væ­re klar – uden at overop­he­de bag­dæk­ke­ne. Det vir­ke­de fi nt nok i tred­je træ­ning, men i tid­tag­nin­gen fi k vi det ik­ke til at vir­ke. Det var ir­ri­te­ren­de, men det var ik­ke det helt sto­re, vi tab­te. «

Ke­vin Magnus­sen for­ud­ser ik­ke, at Re­nault har me­get me­re fart i ra­ce­ren, når lø­bet kø­res i dag klok­ken 14. Her me­ner han, at de fl este vil for­sø­ge at gen­nem­fø­re med blot et en­kelt pit­stop, da ba­nen trods alt ik­ke sli­der vold­somt på – ja – dæk­ke­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.