KØ­RER­NE’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

med spor­tens nu­væ­ren­de magt­ha­ve­re

Wurz bak­kes op af blandt an­dre Ni­co Ros­berg, der op til Ruslands Grand Prix i den­ne we­e­kend slog fast, at kø­rer­ne skal spil­le en me­re cen­tral rol­le i frem­ti­dens For­mel 1.

» Vi prø­ver at bli­ve me­re og me­re in­vol­ve­ret, og jeg sy­nes, det går i den rig­ti­ge ret­ning. FIA er ble­vet me­re lyd­hør og be­der nu ofte om vo­res me­ning. Det er en god ud­vik­ling, for vi ved bed­re end de fle­ste, hvad der vil væ­re godt for sporten. Når alt kom­mer til alt, er det jo os, der kø­rer bi­ler­ne, « si­ger ty­ske­ren.

Ke­vin Magnus­sen bak­ker op om GPDAs krav om me­re ind­fly­del­se. Da GPDA for ny­lig skrev . et åbent brev, hvor man blandt an­det kald­te spor­tens be­slut­nings­pro­ces for ’ for­æl­det, ustruk­tu­re­ret og bagstræ­be­risk’, blev han spurgt, om han var enig i al­le punk­ter­ne i bre­vet.

» Det er ik­ke så vig­tigt – det vig­ti­ge er, at vi kø­re­re nu står sam­men, « sva­re­de han. Snak­ker og snak­ker For­mel 1- spor­tens øko­no­mi­ske bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­ne er na­tur­lig­vis ik­ke indstil­let på at gi­ve kø­rer­ne me­re magt.

» De snak­ker og snak­ker. De er nog­le vrøv­le­ho­ve­der, « sag­de han blandt an­det, da GPDAs brev blev of­fent­lig­gjort.

Kø­rer­ne sva­re­de igen ved at ar­ran­ge­re en fæl­les mid­dag i Shang­hai for 14 da­ge si­den. Her de­mon­stre­re­de man GPDAs sam­men­hold ved at po­ste bil­le­der fra mid­da­gen på de so­ci­a­le me­di­er, og Ni­co Ros­berg brug­te et hash­tag, der bedst over­sæt­tes med # vrøv­le­ho­ve­der­der­står­sam­men.

FIAs kø­rer- kom­mis­sion er et re­la­tivt nyt or­gan.

Tom Kri­sten­sen blev valgt til præ­si­dent sid­ste år, hvor han af­lø­ste den tid­li­ge­re For­mel 1- ver­dens­me­ster Emer­son Fit­ti­pal­di.

Det vir­ker, som om den dan­ske Le Mans- le­gen­de vil øge kø­rer­nes ind­fly­del­se.

» Kø­rer- kom­mis­sio­nen er kø­rer­nes ta­le­rør, « slår han fast på FIAs of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

» Sik­ker­hed er na­tur­lig­vis et cen­tralt em­ne – i al­le mo­tor­sports- di­sci­pli­ner. Men vi ser og­så på, hvor­dan bi­ler­ne ud­vik­ler sig tek­nisk, og vi ser på ba­ner­ne. Og vi bi­dra­ger til dis­kus­sio­nen om den ret­te ba­lan­ce mel­lem spor­tens fans, bil­fa­bri­kan­ter­ne, team, løbs­ar­ran­gø­rer, ba­ner, le­ve­ran­dø­rer og spor­tens lov­gi­ve­re, « si­ger Tom Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.