5. novem­ber 2013: FC Kø­ben­havn slår Ga­la­ta­s­a­ray i Par­ken

BT - - SUPERLIGA -

blev hen­tet i AaB i 2000, og si­den han vend­te til­ba­ge til FC Kø­ben­havn som træ­ner og si­den ma­na­ger, har han haft den sto­re pen­ge­pung frem­me for at ven­de kø­ben­hav­ner­nes skæb­ne.

He­le 26 spil­le­re har Stå­le Sol­bak­ken hen­tet på fem et halvt trans­fer­vin­due el­ler snart tre år. Det er mest af al­le klub­ber i top fem, selv om FC Midtjyl­land er op­pe i nær­he­den med 23 spil­le­re. Kun et en­kelt fejl­skud Ne­top de to hold mø­des i dag i Te­lia Par­ken. Der­for er det nær­lig­gen­de at hø­re Stå­le Sol­bak­ken, om FC Kø­ben­havn kun­ne ha­ve ta­get sprin­get fra num­mer 11, da Sol­bak­ken vend­te til­ba­ge i au­gust 2013, til num­mer et og et mu­ligt mester­skab nu, hvis han ik­ke hav­de spen­de­ret sto­re sum­mer på at få de bed­ste spil­le­re.

» Nej, det tror jeg ik­ke. Men jeg sy­nes, at vi har brugt pen­ge­ne me­get for­nuft igt. Hvis du ta­ger de ind­køb, vi har la­vet i min tid, har vi fejl­et med Ste­ve De Rid­der. Per Nils­son har væ­ret uhel­dig med ska­der, men de an­dre har væ­ret yn­gre spil­le­re, som er købt tid­li­ge­re og kræ­ver lidt me­re tid og be­ar­bejd­ning, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der for­sva­rer kø­bet af Fran­co Mus­sis, selv om han var et kæm­pe­fl op, for­di FCK ik­ke tab­te man­ge pen­ge på ham. SØN­DAG 1. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.