Klub­ber med en am­bi­tiøs am­bi­tion

BT - - SUPERLIGA -

KAN VI TIL­LA­DE os at kal­de kam­pen mel­lem FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land for det bed­ste bud på en ny klas­si­ker i dansk fod­bold? Helt kort: Jeg sy­nes det ik­ke – og jeg skal om lidt for­kla­re hvor­for. Men først skal jeg an­er­ken­de, at kam­pen be­stemt har et sær­ligt liv, og det har den få­et, for­di FCM har og har haft en op­tur. Man er gå­et fra det mid­del­må­di­ge, hvor man var tæt på kon­kurs, til en øko­no­misk red­ning, der og­så blev fulgt op af et for­an­dret kon­cept.

Det nye kon­cept be­tød, at man gik fra ale­ne at ud­vik­le spil­le­re, som man gav spil­le­tid, så de kun­ne sæl­ges, til i dag og­så at væ­re en klub, der og­så kø­ber dy­re, me­ri­te­re­de spil­le­re. De spil­le­re har Midtjyl­land så fø­jet til de me­get dyg­ti­ge spil­le­re, som de selv har ud­vik­let og ud­dan­net.

Det har FCM haft så stor suc­ces med, at de li­ge plud­se­lig be­fandt sig i top­pen.

Det var en spæn­den­de ud­vik­ling, og man har de se­ne­ste to år vist, at man kan ud­for­dre FCK. Den ri­va­li­se­ring har så få­et end­nu me­re liv af he­le det­te spil om, at det er He­den mod Ho­ved­sta­den kry­dret med pres­sens in­ter­es­se for, at Glen var Glen, og Stå­le var Stå­le, og at de kun­ne sæt­tes op mod hin­an­den.

Det ta­ler for kam­pen som en stor kamp. Det gør det og­så, at det eft er min me­ning sta­dig­væk er så­dan, at vi i dag i Par­ken ser lan­dets to bed­ste trup­per mat­chet op mod hin­an­den. Det er og­så to af lan­dets ri­ge­ste klub­ber li­ge nu.

Og frem for alt, så er det og­så de to ene­ste klub­ber, der tør ud­ta­le en am­bi­tiøs am­bi­tion. De spil­ler for at vin­de og for at vin­de guld. NÅR DET SÅ ik­ke nød­ven­dig­vis i mi­ne øj­ne gør det­te op­gør til en ved­va­ren­de klas­si­ker, er det for­di, jeg me­ner, at der for­ment­lig sta­dig al­tid vil væ­re me­re ra­masjang over der­by­et mel­lem Brønd­by og FCK, som der er det med an­dre by- ri­va­li­se­rin­ger, det kun­ne væ­re Ever­ton- Li­ver­pool og Ci­ty- Uni­ted.

Når vi spør­ger, om FCK- FCM er en ny klas­si­ker, kan man og­så hol­de den op over for en kamp som Man­che­ster Uni­ted- Li­ver­pool. For dét er vir­ke­lig en klas­si­ker, og­så selv om Li­ver­pool for­bløff en­de få gan­ge de sid­ste 25 år har spil­let med om no­get som helst. Den kamp i sig selv er no­get sær­ligt. Det for­mat har FCK- FCM ik­ke. Jeg tror hel­ler ik­ke, den får det. Det er en kamp, der le­ver af, at de kon­kur­re­rer i top­pen af liga­en. I det øje­blik, FCM ik­ke kan ud­for­dre FCK i kam­pen om før­ste­plad­sen, bli­ver det hur­tigt en kamp som al­le an­dre.

Det bli­ver Uni­ted- Li­ver­pool al­drig for nu at hol­de fast i sam­men­lig­nin­gen. FCK- FCM LE­VER I kraft af, at det er de to bed­ste trup­per, for­di FCM er førsteud­for­drer til gul­det, og for­di Brønd­by udadtil har dæm­pet re­to­rik­ken om eg­ne am­bi­tio­ner. Ja, de ta­ler om me­dal­jer, men ik­ke at de bør vin­de.

Kam­pen i dag er åben. FCK har væ­ret klart bedst i for­å­ret og har få­et sin stil og sit kon­cept bedst in­te­gre­ret. Men jeg sy­nes fak­tisk, at FCM har en trup, der kan mat­che FCKs, men man har læn­ge væ­ret for usta­bi­le.

Jeg ser dog bed­ring, og jeg ser an­tyd­nin­ger af, at hol­det be­gyn­der at sæt­te sig bed­re.

For Midtjyl­land i kam­pen i dag ta­ler det og­så, at he­le stem­nin­gen om­kring Su­per­liga­en har ud­vik­let sig i en ret­ning, hvor stort set al­le har til­delt FCK gul­det. Den us­and­hed, som det jo sta­dig er, skal Jess Thorup for­sø­ge at spil­le vi­de­re på. Han skal bru­ge den til at ska­be fri­gjort­hed i sin trup. Han skal gø­re det klart, at det er FCK, der har alt at ta­be. Hans spil­le­re kan slip­pe he­ste­ne løs, ny­de det og se hvor­vidt det kan la­de sig gø­re.

FCK har væ­ret over­le­gen mod de an­dre top­hold i Par­ken i for­å­ret. Og der er en sand­syn­lig­hed for, at de de­mon­stre­rer de­res su­veræ­ni­tet igen. Det er en kamp, der har no­get glim­mer over sig, og det kan løft e nog­le af FCKs stjer­ner, der er vant til sto­re ram­mer fra land­skam­pe og eu­ro­pæ­i­ske kam­pe. Når man er for­vent med den slags ram­mer, så kan en ude­kamp i Jyl­land godt vir­ke or­di­nær.

Der er – selv om det må­ske ik­ke bli­ver en klas­si­ker i klas­sisk for­stand – in­tet or­di­nært over kam­pen mod Midtjyl­land i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.