Bam­sens eft er­føl­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­LENT

» Han kan dri­ve det til me­get. Han er jo vir­ke­lig stærk. Der er in­gen tvivl om, at han er stær­ke­re, end jeg var, « si­ger 51- åri­ge Bri­an Ni­el­sen, der i sin egen im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re op­nå­e­de kam­pe mod de stør­ste. Med Evan­der Ho­ly­fi eld og Mi­ke Ty­son som min­de­vær­di­ge høj­de­punk­ter. Et sty kke vej igen Vej­en til de sto­re kam­pe lig­ger dog sta­dig et styk­ke ude i ho­ri­son­ten for Pi­er­re Mad­sen, der fre­dag bok­se­de sin ba­re an­den pro­fes­sio­nel­le kamp i kar­ri­e­ren. En kamp, der afslørede ty­de­li­ge bok­se­tek­ni­ske mang­ler, men sam­ti­dig be­vi­ste en kva­li­tet, som bar Bri­an Ni­el­sen frem i kar­ri­e­ren. Ev­nen til at mod­ta­ge tæsk.

» Man kan si­ge, hvad man vil, men bok­se­mæs­sigt mang­ler han en del. Men han fi k be­vist, at uan­set hvad man si­ger, så kan han ta­ge en på ma­sken. Og det er me­get vig­tigt i vo­res vægt­klas­se, « si­ger Bri­an Ni­el­sen, der nu står klar med go­de råd til sin egen eft er­føl­ger. Sær­ligt i for­hold til, hvor­dan styr­ken bli­ver for­løst op­ti­malt un­der kam­pe­ne. Det ske­te ik­ke mod po­rtu­gi­si­ske Bru­no Sus­a­no, der trods fl ere dy­be stød holdt sig op­rejst.

» Ram­te jeg én gang i le­ve­ren, var det dét, men det skal han jo ba­re læ­re. Han har vildt me­get styr­ke, så den skal han ba­re læ­re at bru­ge rig­tigt, « si­ger bok­se­bam­sen og gi­ver BTs repor­ter en lil­le ( men uven­tet) de­mon­stra­tion i le­ver­re­gio­nen.

» Han skal ba­re gø­re så­dan her «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.