’Iain var en ka­er­lig ae­g­te­mand’

BT - - NYHEDER -

for­u­den sin hu­stru og­så ef­ter­la­der sig to børn. Fa­mi­li­en er søn­der­knust over ta­bet af Iain Stu­art:

»Iain var en ka­er­lig ae­g­te­mand og en hen­gi­ven far til si­ne to børn, som fa­mi­lie er vi knust. Han var en om­sorgs­fuld søn, bror og ven for man­ge. Vi sa­et­ter pris på al­le de støt­te­er­kla­e­rin­ger og fi­ne tan­ker, vi er ble­vet mødt med. Vi be­der om, at vi som fa­mi­lie får lidt pri­vat­liv i den­ne sva­e­re og tri­ste tid, så vi kan sør­ge over ta­bet,« skri­ver fa­mi­li­en i en of­fi­ci­el ud­ta­lel­se. ’Cho­ke­ren­de og trist’ Iføl­ge den nor­ske avis VG ar­bej­de­de Iain Stu­art for olie­sel­ska­bet Hal­li­bur­ton. På Fa­ce­book har fa­mi­li­en nu mod­ta­get kon­do­len­cer fra bri­tens ar­bejds­kol­le­ga­er og na­e­re ven­ner. Men og­så lo­ka­le for­ret­nings­dri­ven­de fra hans lil­le hjem­by, Lau­ren­cekirk i skot­ske Aber­de­ens­hi­re, kon­do­le­rer.

»Cho­ke­ren­de og trist, at Iain Stu­art blev dra­ebt i he­li­kop­ter­styr­tet i Nor­ge. Iain var stam­kun­de i bu­tik­ken, når han var i land, og jeg øn­sker at for­mid­le vo­res kon­do­len­cer til hans fa­mi­lie og ven­ner fra al­le på Lau­ren­ce Pet Sup­plies,« ly­der det fra in­de­ha­ve­ren af hjem­by­ens lo­ka­le dy­re­bu­tik.

Den ita­li­en­ske pi­lot, 44-åri­ge Mi­che­le Vi­merca­ti, er og­så ble­vet iden­ti­fi­ce­ret blandt de om­kom­ne.

Iføl­ge den ita­li­en­ske avis Cor­ri­e­re Del­la Se­ra flyt­te­de ita­li­e­ne­ren til Nor­ge for seks år si­den, hvor han var bo­sat i Ber­gen. Mi­che­le Vi­merca­ti skal ha­ve va­e­ret en sa­er­de­les er­fa­ren pi­lot, og for­u­den job­bet som pi­lot var han flyin­struk­tør og cer­ti­fi­ce­ret som kon­trol­lant af det nor­ske luft­fart­stil­syn.

»Vi­merca­tis fa­mi­lie er un­der­ret­tet og på vej til Nor­ge,« op­ly­ser det ita­li­en­ske kon­su­lat i Oslo iføl­ge VG.

I går blev på­rø­ren­de til de om­kom­ne frag­tet til ulyk­kes­ste­det, hvor de kun­ne la­eg­ge blom­ster i ha­vet til min­de om de­res ka­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.