Drop­per Tyr­ki­et-rej­ser ef­ter ter­ror

I kølvan­det på ter­r­or­an­greb og uro op­le­ver rej­sesel­ska­ber fal­den­de in­ter­es­se for Tyr­ki­et som som­mer­fe­ri­e­desti­na­tion

BT - - NYHEDER -

FRYGT Tyr­ki­ets sjet­te stør­ste by Ga­zi­an­tep blev i går mor­ges ry­stet af en eks­plo­sion, da en bom­be blev ud­løst for­an en po­li­ti­sta­tion i by­en og tog li­vet af to per­so­ner og sår­e­de ad­skil­li­ge. Ter­r­or­an­gre­bet i by­en, der lig­ger ta­et ved lan­dets gra­en­se til det uro­p­la­ge­de og krigs­haer­ge­de Sy­ri­en, er blot det se­ne­ste i en lang ra­ek­ke an­greb, der har ko­stet tyr­ke­re så­vel som turi­ster li­vet.

Sam­ti­dig blev stor­by­en Istan­bul ramt af vold­som­me op­tø­jer i for­bin­de­le med de­mon­stra­tio­ner i for­bin­del­se med 1. maj. Den vold­som­me dag fort­sat­te, da fi­re per­so­ner, som mista­en­kes for at va­e­re til­knyt­tet Is­la­misk Stat, blev an­holdt for at ha­ve plan­lagt et ter­r­or­an­greb i ho­ved­sta­den Anka­ra. An­hol­del­ser­ne fandt sted sam­me dag som det plan­lag­te an­greb an­gi­ve­ligt skal ha­ve fun­det sted, rap­por­te­rer det tyr­ki­ske nyheds­bu­reau Ana­to­lia.

De hyp­pi­ge ter­r­or­an­greb i Tyr­ki­et har få­et dan­ske char­ter­rej­sen­des in­ter­es­se for lan­det som fe­ri­e­desti­na­tion til at fal­de. Det forta­el­ler Ni­ko­lai Jo­hn­sen, pres­se­chef i Dan­marks na­est­stør­ste rej­se­bu­reau Star Tour.

»Tyr­ki­et er hårdt ramt li­ge nu. Der er sta­dig man­ge, der ger­ne vil rej­se til Tyr­ki­et, men vi har over en pe­ri­o­de set, at dan­sker­nes lyst til at rej­se til Tyr­ki­et er ble­vet på­vir­ket,« si­ger Ni­ko­lai Jo­hn­sen. Va­el­ger Tyr­ki­et fra Pri­ser­ne på rej­ser­ne til Tyr­ki­et er iføl­ge Star Tours pres­se­chef »hi­sto­risk la­ve«, men det har ik­ke få­et Star Tour-kun­der­nes in­ter­es­se for char­ter­rej­ser­ne til lan­det til at sti­ge.

Oprin­de­ligt hav­de Star Tour plan­lagt at sen­de 18 fly til Tyr­ki­et hver uge i som­mer­sa­e­so­nen. På grund af den da­len­de in­ter­es­se er det blev skå­ret ned til 10 fly om ugen. Iføl­ge pres­se­che­fen be­ty­der det, at Star Tour i år for­ven­ter at sen­de mel­lem 15.000 og 20.000 fa­er­re ga­e­ster til Tyr­ki­et i lø­bet af den­ne sa­e­son. Det sva­rer til en ned­gang på ca. 20 pct.

»De uro­lig­he­der, der er, fin­der sted langt fra turi­st­om­rå­der­ne, men vi kan ty­de­ligt se, at der er nog­le, der va­el­ger Tyr­ki­et fra som fe­ri­e­desti­na­tion, for­di de er usik­re på det. Vi lig­ger li­ge nu ca. 20 pct. la­ve­re end vi gjor­de sid­ste år,« si­ger Ni­ko­lai Jo­hn­sen.

Dan­marks stør­ste rej­sesel­skab, Spies, op­le­ver ik­ke, at kun­der­ne drop­per rej­ser­ne til Tyr­ki­et i sam­me grad som det er til­fa­el­det for Star TER­R­OR­AN­GREB I TYR­KI­ET I ÅR Tour. Kom­mu­ni­ka­tions­chef Tor­ben An­der­sen forta­el­ler, at an­tal­let af solg­te rej­ser til Tyr­ki­et li­ge nu lig­ger 2 pro­cent un­der nor­ma­len.

»Vi har sat pri­ser­ne ned med 20 pro­cent, for­di vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re i Tyr­ki­et har gi­vet os nog­le go­de ra­bat­ter, som vi la­der gå vi­de­re til kun­der­ne. For mig vi­ser det, at dan­sker­ne sta­dig ger­ne vil rej­se til Tyr­ki­et, hvis pri­sen er rig­tig,« si­ger Tor­ben An­der­sen. Høj ri­si­ko for ter­ror Tyr­ki­et har va­e­ret blandt dan­sker­nes fo­re­truk­ne char­ter­desti­na­tio­ner de se­ne­ste år. Tal vi­ser, at de dan­ske rej­sesel­ska­ber sid­ste år send­te cir­ka 260.000 dan­ske­re til for­skel­li­ge tyr­ki­ske turi­st­om­rå­der.

Mens Star Tour som en re­ak­tion på den da­len­de in­ter­es­se for Tyr­ki­et som fe­ri­e­desti­na­tion har re­du­ce­ret an­tal­let af fly­af­gan­ge til Tyr­ki­et, har rej­sesel­ska­bet sat flere fly ind, der kan sen­de dan­ske­re til desti­na­tio­ner som ek­sem­pel­vis Cy­pern samt Kre­ta og Rho­dos i det gra­e­ske øhav.

Spies har der­i­mod valgt ik­ke at aen­dre på det an­tal fly, der kan fly­ve ga­e­ster til Tyr­ki­et.

»Vi har ik­ke la­vet aen­drin­ger i vo­res rej­se­pro­gram for i år. Det har der ik­ke va­e­ret grund­lag for at gø­re,« si­ger Tor­ben An­der­sen.

I rej­se­vej­led­nin­gen for Tyr­ki­et skri­ver Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, at »der er en høj ri­si­ko for ter­r­or­an­greb i Tyr­ki­et«, og at ri­si­ko­en er størst na­er Tyr­ki­ets gra­en­se til Sy­ri­en.

»Det bør dog un­der­stre­ges, at dan­ske rej­sen­de i al­min­de­lig­hed har et pro­blem­frit op­hold i Tyr­ki­et,« skri­ver Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i rej­se­vej­led­nin­gen. ’Ring til dit rej­se­bu­reau’ Bå­de Spies og Star Tour la­eg­ger stor va­egt på, at der ik­ke har va­e­ret ter­r­or­an­greb i na­er­he­den af de tyr­ki­ske by­er, hvor dan­ske­re ta­ger på char­ter­fe­rie.

Ni­ko­lai Jo­hn­sen op­for­drer rej­sen­de til at hol­de sig ori­en­te­re­de om si­tu­a­tio­nen på fe­ri­e­desti­na­tio­nen, og når man er på char­ter­rej­se i Tyr­ki­et, er der råd og vej­led­ning at hen­te hos rej­sesel­ska­ber­nes gu­i­der.

»Vi op­for­drer de rej­sen­de til at ori­en­te­re sig og ha­ve ta­et kon­takt med vo­res gu­i­der der­ne­de, hvis der er no­get, de er i tvivl om,« si­ger Ni­ko­lai Jo­hn­sen.

Har man al­le­re­de be­stilt en rej­se til Tyr­ki­et og er usik­ker på, om det er sik­kert at ta­ge af sted, op­for­drer pres­se­che­fen til, at man hen­ven­der sig til rej­se­bu­reau­et.

»Jeg sy­nes, at man skal rin­ge til sit rej­se­bu­reau og ta­ge en snak med dem om, hvor­dan tin­ge­ne for­hol­der sig, og hvad man even­tu­elt kan gø­re,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.