Re­kord-regn...

BT - - NYHEDER -

RE­KORD

»April har va­e­ret me­get aty­pisk i år, og det er ik­ke for­di tem­pe­ra­tur­ni­veau­et har va­e­ret la­ve­re end nor­malt. Men vi hav­de na­e­sten fjor­ten da­ge i slut­nin­gen af må­ne­den, hvor april var me­get kol­de­re, end vi har va­e­ret vant til med mas­ser af ned­bør,« si­ger me­te­o­r­o­log Frank Ni­el­sen fra DMI.

DMI be­gynd­te at må­le regn­ma­eng­der­ne i 1874, og der­for er det ret be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at årets april er den sjet­te vå­de­ste, forta­el­ler Frank Ni­el­sen.

»Ja, det er ret us­a­ed­van­ligt. Nor­malt lig­ger den gen­nem­snit­li­ge ned­bør i april på 41 mil­li­me­ter, så vi er jo et godt styk­ke over det i år. Men det me­ste ned­bør faldt fak­tisk i slut­nin­gen af april, og det skyld­tes en kold luft­mas­se med po­lar­luft, der pas­se­re­de Dan­mark om­kring den 11. april,« si­ger han.

Langt­fra al­le dan­ske­re har op­le­vet den sam­me ma­eng­de ned­bør. Jy­der­ne og spe­ci­elt østjy­der­ne har få­et he­le 98 mil­li­me­ter, mens kø­ben­hav­ner­ne er slup­pet med 53 mil­li­me­ter. Fak­tisk er 98 mil­li­me­ter pra­e­cis den ma­eng­de ned­bør, der kom i april 1936, som sta­dig er har re­kor­den som den vå­de­ste april, si­den DMI be­gynd­te at må­le.

Selv­om april i år na­er­mest reg­ne­de va­ek, så blev må­ne­den over­ra­sken­de nok var­me­re end nor­malt. Det står må­ske ik­ke ty­de­ligt i hukom­mel­sen hos de fle­ste, men be­gyn­del­sen af april gav fak­tisk en­kel­te da­ge med over 20 gra­der. Den ind­le­den­de var­me er da og­så med til, at gø­re mid­del­tem­pe­ra­tu­ren i april hø­je­re, end den ple­jer at va­e­re.

Nor­malt har vi i en mid­del­tem­pe­ra­tur på 5,7 gra­der i april, men i år har det fak­tisk va­e­ret var­me­re end nor­malt, og det skyl­des ale­ne de før­ste da­ge. I Sto­re Jyn­de­vad i Søn­derjyl­land blev der ek­sem­pel­vis må­lt 20,7 gra­der den 4. april« si­ger Frank Ni­el­sen. Mens april reg­ne­de va­ek, bli­ver maj-vej­ret af en helt an­den – og sol­rig – ka­li­ber. Fak­tisk ser DMI’s prog­no­ser ud til, at vej­ret i na­e­ste we­e­kend bli­ver de­ci­de­ret som­mer­ligt med tem­pe­ra­tu­rer over 20 gra­der. Start­skud­det til det go­de ma­jvejr blev gi­vet ved gårs­da­gens 1. maj- ar­ran­ge­men­ter, hvor tem­pe­ra­tu­ren de fle­ste ste­der run­de­de de 14-15 gra­der. Fra på tors­dag kan vi na­er­me os de 20 gra­der, ly­der prog­no­ser­ne fra DMI.

»Det ser som­mer­ligt ud i den kom­men­de uge. Når en front har pas­se­ret lan­det tirs­dag og ons­dag, vil vi tors­dag kun­ne kom­me op i na­er­he­den af de 20 gra­der.« si­ger me­te­o­r­o­log Frank Ni­el­sen fra DMI og fort­sa­et­ter:

»Var­men vil top­pe i na­e­ste we­e­kend, hvor tem­pe­ra­tu­ren sand­syn­lig­vis kom­mer op over de 20 gra­der en­kel­te ste­der i lan­det«. Fak­tisk ser det ud til, at lan­dets is­bo­der godt kan be­re­de sig på nog­le trav­le ar­bejds­da­ge i maj. Så­le­des fort­sa­et­ter det go­de vejr sand­syn­lig­vis et godt styk­ke ind i uge 19.

»Så langt øjet ra­ek­ker, bli­ver det godt vejr. Men selv­føl­ge­lig er vo­res prog­no­ser me­re usik­re, jo la­en­ge­re vi når frem,« forta­el­ler Frank Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.